Kim Cương Tường Ấn

Kim Cương Tường

Dựa Địa Giới Ấn trước

Mở chưởng dựng Thiền Trí (2 ngón cái)

Từ Ấn tuôn lửa rực

Xoay bên phải ba vòng

Liền thành Giới bền chắc

Chân Ngôn là:

« Án, tát la tát la, phộc nhật-la, bát-la hạ la, hồng, phán”

OṂ_ SARA SARA VAJRA-PRAKARA HŪṂ PHAṬ