Địa Giới Ấn

Dùng hai Độ Giới (ngón vô danh phải) Nhẫn (ngón giữa phải)

Để ở khoảng Nguyện (ngón giữa trái) Phương (ngón vô danh trái)

Đều đem vào trong chưởng (lòng bàn tay)

Độ Đàn Tuệ (2 ngón út) Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Thiền Trí (2 ngón cái) đều hợp nhau

Tướng như chày Kim Cương

Thiền Trí (2 ngón cái) đè mặt đất

Ấn Minh gia trì nên

Dưới đến Kim Cương Luân

Liền thành Giới bền chắc

Toà Kim Cương bất hoại

Thiên Ma chẳng thể động

Uế ác thành trong sạch.

Chân Ngôn là:

Án, chỉ lý, chỉ lý, phộc nhật-la, bộ-luật, mãn đà, mãn đà, hồng, phát tra

OṂ_ KILI KILI_ VAJRA BHŪR-BANDHA BANDHA _ HŪṂ PHAṬ