Hư Không Tạng Quảng Đại Cúng Dường Ấn

Nên chắp tay Định Tuệ (2 tay)

Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa ) cài bên ngoài

Tiến Lực (2 ngón trỏ) báu Ma Ni

Ấn tuôn các cúng dường

Mây quần áo, ăn uống

Nhóm cung điện, lầu gác

Với hương, hoa, âm nhạc

Mọi loại báu, phướng, phan

Biển mây khắp mười phương

Chân thật thành cúng dường

Y như cõi Cực Lạc

Trong Đàn: chữ Địa Lý Lực (DHṚK)

Phóng toả ánh sáng lớn

Như màu Pha Lê hồng

Chiếu khắp mười phương cõi

Kẻ gặp ánh sáng này

Tiêu trừ hết nghiệp chướng

Dùng sức công đức Ta

Sức Như Lai gia trì

Cùng với sức Pháp Giới Cúng dường khắp mà trụ Chân Ngôn là:

“Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phộc nhật-la, hộc” 

OṂ_ GAGANA SAṂBHAVA VAJRA HOḤ

Print Friendly, PDF & Email