Bản Tôn Đảnh Luân Vương Ấn

Tức Biện Sự Phật Đảnh Ấn lúc trước, kèm dựng hai Luân (2 ngón cái), đặt bằng hai Cái (2 ngón trỏ) co hai lóng, đầu dựa nhau ở trên móng của hai Luân (2 ngón cái)

Kết Ấn để nơi trái tim, tụng Chân Ngôn bảy biến hoặc 108 biến. Lại gia trì năm nơi trên thân, mỗi nơi đều một biến. Do sức gia trì cho nên cùng với Bản Tôn hợp làm một Thể.

Nhất Tự Đảnh Luân Vương Đà La Ni là:

Na mạc tam mãn đa mẫu đà nẫm_ Bột-rô-úm