Phổ Thông Cúng Dường Ấn

Hai tay chắp lại, giữa rỗng, đầu năm ngón của hai tay đều giao lóng trên.

Tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng hương, hoa, thức ăn uống, cung điện, quần áo cúng dường các Thánh chúng.

Chân Ngôn là:

Na mạc tát phạ một đà (1) mạo địa sa đát-phạ nẫm (2) Úm, tát phạ đát-ra tăng củ tô nhĩ đa (4) tỳ cát-nương la thủy ninh (5) nẵng mô sa-đổ đế, sa-phạ hạ