Hạp Tâm Môn Ấn

Độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) co trụ

Dùng Hạp Tâm Môn này

Chữ Trí (AḤ) được bền chắc

“Án, phộc nhật-la mẫu sắt-trí, hàm”

OṂ– VAJRA-MUṢṬI _VAṂ