Giáng Tam Thế Ấn

Trụ Phẫn Nộ Tam Muội (Krodha-samādhi)

Người muốn làm Pháp này

Trước trụ Tâm Đại Bi (Mahā-kāruṇa-citta)

Hai tay Kim Cương Quyền

Đàn Tuệ (2 ngón út) móc ngược nhau

Độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) mở dựng

Trụ ở tướng quát hét

Chau mày, cười mà giận

Bốn Hồng (HŪṂ) như tiếng sấm

Quán nhóm chúng Mật Tích

Nhận dạy bảo, đứng hầu

Chuyển trái thành Tịch Trừ

Chuyển phải thành Kết Giới

“Án, tốn bà nễ, tốn bà hồng, cật-lý hận noa, cật-lý hận noa, hồng cật-lý hận noa bá gia, hồng, a nẵng gia, hộc, bà nga tông, phộc nhật-la, hồng phát tra”.

OṂ_ SUMBHA NISUMBHA HŪṂ _GṚHṆA GṚHṆA HŪṂ _ GṚHṆA APAYA HŪṂ_ ĀNAYA HOḤ BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ.