Giáng Tam Thế Uy Nộ Ấn

Tịch Trừ chư Ma, các loài gây chướng nạn nên dùng Giáng Tam Thế Uy Nộ Ấn Chân Ngôn, ở trên 2 con ngươi quán chữ Hột-Lý biến thành mặt trời tuôn ra vô lượng uy quang, ở trên mỗi một đường ánh sáng có mọi loại chày Kim Cương Hỏa Diễm mãnh lợi. Cau mày trợn mắt, chuyển vòng theo bên phải, ngoái nhìn Đại Chúng của Bồ Tát. Do mắt Uy Nộ của Kim Cương này ngoái nhìn, cho nên chư Ma ẩn trốn ở trong Đại Chúng thảy đều lui tan. Dùng cái nhìn này, Bản Tôn với Thánh chúng đều vui vẻ.

Liền kết Ấn: hai tay nắm Kim Cương Quyền, tay phải đặt trên cổ tay trái, Đàn Tuệ (2 ngón út) móc ngoặc nhau, duỗi thẳng Tiến Lực (2 ngón trỏ).

An Ấn ngang trái tim, tụng Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là :

“Án, tốn bà, nãnh tốn bà, hồng (1) ngật-lý hận-noa (2) ngật-lý hận-noa, bả dã, hồng (3) A nẵng dã, hộc (4) bà nga noan, phộc nhật-la, hồng, phát tra”

Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn, trụ Phẫn Nộ Tam Ma Địa này, nên hết thảy phiền não nghiệp chướng của thân tâm, dùng ngọn lửa Tuệ mãnh lợi của Kim Cương thiêu đốt sạch hết.

Liền đưa Ấn chuyển theo bên trái ba vòng để tịch trừ điều chướng. Liền chuyển theo bên phải ba vòng, tùy theo ý lớn nhỏ để làm Giới Phương Ngung. Liền ấn lên trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu đều tụng một biến xong, bung tán Ấn trên đỉnh đầu.