Liên Hoa Câu Ma La Ấn

Hai tay chắp Liên Hoa Hợp Chưởng, co Thiền Trí (2 ngón cái) vào trong chưởng đều đặt ở khoảng giữa của Đàn Tuệ (2 ngón út) Giới phương (2 ngón vô danh)

Liền tụng Chân Ngôn là :

“Án, sát mục khư (1) sa nẵng đắc củ ma la (2) phệ sái đà la (3) bả ná-ma kiến tra dạ, phệ xả dã (4) tát phộc bả ná-ma củ la, tam ma diễm (5) tát phộc mẫu nại lam, mãn đà dã (6) tát phộc tất đà dụ mính, bát-la duệ tha (7) bả ná-ma phệ xả, Ac, phệ xả, Ac (8)”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến thì tất cả Thánh Chúng đều rất vui vẻ.