Chân Thật Đại Tam Muội Gia Ấn

Mười ngón tay cài chéo nhau bên trong rồi nắm lại thành Quyền, kèm dựng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu đặt ở 2 bên Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như hình cái chày Tam Cổ, đem Thiền Trí (2 ngón cái) phụ cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Xoay Ấn theo bên phải ba vòng, tụng Chân Ngôn ba biến, hộ ở bên ngoài Hoả Viện Giới.

Liền tụng Chân Ngôn là :

“Án, thưởng yết lễ, ma ha tam ma diễm, sa-phộc hạ”

Do Ấn Chân Ngôn này gia trì, cho nên như Kinh Kim Luân Vương Đẳng Phật Đỉnh nói: “Nếu có người tụng trì Đỉnh Luân Vương Phật Đỉnh thì bên trong 500 Do Tuần, người tu Chân Ngôn của Bộ khác thỉnh Bản Sở Tôn niệm tụng mà Thánh Giả chẳng giáng phó cũng chẳng ban cho Tất Địa, là do Uy Đức của Nhất Tự Đỉnh Luân Vương thu nhiếp. Nếu kết Đại Giới này, giả sử có người lân cận trì tụng Luân Vương thì chẳng hề trở ngại, chẳng thể cướp đoạt uy lực, Chân Ngôn sở trì khác đều mau được thành tựu”