DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH GIẢNG KÝ
Đại sư Ấn Thuận giảng
Thích Pháp Chánh dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ

 

Tải MP3