Diệu Quán Sát Trí Ấn

 

Hai tay Định Tuệ, ngửa cài nhau

Tiến (ngón trỏ trái) Thiền (ngón cái trái) Lực (ngón trỏ phải) Trí (ngón cái phải) đều trụ nhau

Dùng Diệu Ấn này tu Đẳng Dẫn (Samāhita: Tính của Tâm chuyên chú tại Định)

Liền được Như Lai Bất Động Trí

_ Hành Giả tiếp theo, nhập vào Vi Tế Kim Cương Quán. Nên quán hơi thở ra vào, trắng như màu sữa, ngay đầu mũi của mình có ánh sáng trong trắng tinh khiết. Biết xa gần ấy biến thành chày Kim Cương Ngũ Trí theo mũi đi vào, khiến tràn khắp thân của mình.

Tụng Chân Ngôn là:

“Án, tố ương-ma, phộc nhật-la” 

OṂ_ SUKṢMA VAJRA