Kim Cương Tồi Tội Ấn

Hai tay hoà hợp, cài bên trong

Hai độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) dựng như phướng

Một tụng Chân Ngôn, một đập vỗ

Tự tưởng các nghiệp tội vô thuỷ

Phần lớn đen xoắn như hình Quỷ

Tụng Tồi Tội Diệu Chân Ngôn ấy

Dùng Ấn đập vỗ, khiến tiêu diệt

“Án, phộc nhật-la bá nê (1) vĩ tát-bố tra dã (2) tát phộc bá dã mãn đà nẵng ninh (3) bát-la mô khất-sái dã (4) tát phộc bá dã nghiệt để tỳ-dược (5) tát phộc tát đát-tông (6) tát phộc đát tha nghiệt đa (7) phộc nhật-la tam ma dã, hồng, đát-la tra (8)”

OṂ_ VAJRA-PĀṆI VISPHOṬAYA SARVA-PĀPA BANDHANĀNI PRAMOKṢĀYA SARVA PĀYAGATEBHYAṬ SARVA SATVA – SARVA TATHĀGATA-VAJRA-SAMAYA HŪṂ TRAṬ.