Tam Kế Ấn

 

Chỉ Quán (2 tay) mười ngón hợp ngang tim

Tiến Lực (2 ngón trỏ) Giới Phương (2 ngón vô danh) co vào chưởng

Khiến lóng giữa ấy đều trụ nhau

Tam Tự Chân Ngôn là:

“Phộc kế hồng” 

VÀKE HŪṂ