Đăng Minh Ấn

Tay trái nắm quyền để ở eo lưng, tay phải cũng nắm quyền, duỗi thẳng đứng ngón giữa, tụng Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. Ngật-lý”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn, cho nên mau được năm loại mắt trong sạch của Như Lai.