Ngưỡng Thỉnh Ấn

Hai Vũ (2 bàn tay) cài bên trong thành Quyền, Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) duổi thẳng hợp nhau rồi co lóng trên như móc câu, đưa qua đưa lại thành Ngưỡng Thỉnh.

Phổ Thông Phụng Thỉnh Nhất Thiết Phật Đỉnh Vương Chân Ngôn là :

Nẵng mạc bà nga phộc đổ ổ sắt ni sáp dã, ê hê duệ tứ, bà nga noan đạt ma ma la nhạ, bát-la để sai nẵng ma la-già đà, bổ sáp-ba độ ma mạt-lân tả hàm, giả tích-la khất-sái, bát-la để hạ đa, ma la phả-la ngột la ma dã, sa-phộc hạ

Kết Ấn tụng Minh 3 lần cảnh giác tất cả Phật, ngưỡng thỉnh các Như Lai thảy đều giáng phó.