Triệu Thỉnh Ấn

Hai tay tác Nội Phộc, duỗi ngón trỏ phải hơi co như móc câu, tụng Chân Ngôn bảy biến.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. Tông”