Đàn Ba La Mật Bồ Tát Ấn

Ngửa lòng bàn tay phải co độ Nhẫn (Ngón giữa phải) cùng vịn Thiền độ (ngón cái phải) các ngón khác đều duỗi thẳng.

Liền tụng Chân Ngôn là :

“Án, bà nga phộc để na nẵng địa bả đế, vĩ sa lật-nhạ, bố la đà dã ná, sa-phộc hạ”

Do kết Ấn, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống nghiệp keo kiệt trong vô lượng Kiếp, đắc được Phước của ba loại Thí là: Tư Sinh Thí, Vô Úy Thí, Pháp Thí tức viên mãn Đàn Ba La Mật (Dāna-pāramitā). Đời này được giàu có, đầy đủ tư duyên, Tâm được tự tại, thọ mệnh lâu dài.