Liên Hoa Đồ Hương Bồ Tát Ấn

Hai tay chắp Liên Hoa Hợp Chưởng để ngang trên ngực, chia tán như thế xoa hương

Tưởng từ Ấn tuôn ra biển mây hương xoa bôi (đồ hương) cúng dường khắp tất cả Như Lai Hải Hội.

Liền tụng Liên Hoa Đồ Hương Chân Ngôn là :

“Án, hiến đà, bố nhạ, tam ma duệ (1) ma hạ bả ná-ma củ la (2) tế trí củ lỗ (3) tát phộc yết ma nê mê (4) bả ná ma tất địa, Hồng (5)”

Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn cho nên mau được năm phần Pháp Thân: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.