ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖌𑖼_  𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖺𑖬𑖿𑖜𑖱𑖬   𑖀𑖡𑖯𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖓𑖿  𑖅𑖨𑖿𑖜𑖝𑖸 𑖕𑖿𑖪𑖩𑖭𑖱_  𑖌𑖼  𑖕𑖿𑖪𑖩  𑖕𑖿𑖪𑖩_   𑖠𑖎   𑖠𑖎  _   𑖟𑖨  𑖟𑖨_ 𑖪𑖰𑖟𑖨 𑖪𑖰𑖟𑖨_ 𑖓𑖿𑖔𑖰𑖡𑖿𑖠 𑖓𑖿𑖔𑖰𑖡𑖿𑖠_ 𑖥𑖰𑖡𑖿𑖠 𑖥𑖰𑖡𑖿𑖠_ 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽  𑖣𑖘𑖿  𑖣𑖘𑖿 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯𑗂

OṂ_  SARVA  TATHĀGATOṢṆĪṢA   ANĀVALOKITEC  ŪRṆATE JVALASĪ_  OṂ  JVALA  JVALA_   DHAKA   DHAKA  _   DARA  DARA_ VIDARA VIDARA_ CCHINDHA CCHINDHA_ BHINDHA BHINDHA_ HŪṂ HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ _ SVĀHĀ.

Chú này hay tổng quát tất cả Công Đức của Kinh Đại Bạch Tản Cái. Hành Giả thường trì Chú này là phương tiện tốt nhất thành Pháp Bảo duy nhất của Pháp   tu

_Ý nghĩa của bài Chú này là:

OṂ_ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA (Quy mệnh tất cả Như Lai Đỉnh) ANĀVALOKITEC (Tuân theo sự  quán  chiếu)  URṆATE  (Bạch  Hào tướng) JVALASĪ (Quang Minh)

OṂ (Nhiếp Triệu) JVALA JVALA (Phóng  quang)  DHAKA  DHAKA (Uy quang) DARA DARA (Giáng phục) VIDARA VIDARA (Giáng phục khắp) CCHINDHA    CCHINDHA  (Cắt  đứt)  BHINDHA    BHINDHA  (Xuyên  thấu)  HŪṂ

HŪṂ  (Khủng bố) PHAṬ  PHAṬ (Phá bại)   SVĀHĀ (Quyết định thành   tựu)