BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖟𑖯𑖡-𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰𑖝𑖯-𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖟𑖯𑖡𑖯𑖠𑖰𑖢𑖝𑖰 𑖪𑖰𑖭𑖴𑖕𑖿𑖧 𑖢𑖳𑖨𑖧 𑖟𑖯𑖡𑖽 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA DĀNA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA
OṂ BHAGAVATE DĀNĀDHIPATI VISṚJYA PŪRAYA DĀNAṂ SVĀHĀ

Chân Ngôn hay diệt hạt giống nghiệp keo kiệt trong vô lượng Kiếp, đắc được Phước của ba loại Thí là: Tư Sinh Thí, Vô Úy Thí, Pháp Thí… tức viên mãn Đàn Ba La Mật (Dāna-pāramitā). Đời này được giàu có, đầy đủ tư duyên, Tâm được tự tại, thọ mệnh lâu dài.

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam  Bảo

Namaḥ ārya dāna-pāramitā-bodhisatvāya:  Kính  lễ  Thánh  Bố  Thí  Ba  La Mật Đa Bồ Tát

Oṃ_ bhagavate dānādhipati: hãy làm vị Thí Chủ như Đức Thế  Tôn

visṛjya pūraya dānaṃ: ban bố đầy đủ kết  quả

svāhā: thành tựu tốt lành

08/09/2015