ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖀𑖡𑖩𑖸 𑖀𑖡𑖩𑖸_ 𑖏𑖭𑖦𑖸 𑖏𑖭𑖦𑖸_ 𑖪𑖹𑖨𑖸 𑖪𑖹𑖨𑖸_ 𑖭𑖺𑖦𑖸 𑖭𑖺𑖦𑖸_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖡 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖰𑖝𑖸_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖺𑖬𑖿𑖜𑖱𑖬   𑖭𑖰𑖝𑖯𑖝𑖢𑖝𑖿𑖨𑖸   𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: ANALE ANALE_ KHASAME KHASAME_ VAIRE VAIRE_ SOME SOME_ SARVA BUDDHA ADHIṢṬHANA ADHIṢṬHITE_ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA   SITĀTAPATRE   HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

Hành Giả thường trì Chú này, tất cả Như Lai phóng ánh sáng nhiếp thụ, sau khi chết vãng sinh về Cực Lạc. Lại trì Chú này cứu độ người chết, công năng rất   lớn.

_Ý nghĩa của bài Chú này là:

TADYATHĀ (Liền nói Chú là) ANALE ANALE (Ngọn lửa linh thiêng) KHASAME KHASAME (Thôi thúc tôi,  thúc  đẩy  tôi)  VAIRE  VAIRE  (Tinh tiến dũng mãnh) SOME SOME (Rượu bất tử, sự tốt lành) SARVA BUDDHA ADHIṢṬHANA (Thần lực của tất cả chư Phật) ADHIṢṬHITE (Gia trì) SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA SITĀTAPATRE (Tất cả Như Lai Đỉnh  Kế  Bạch  Tản  Cái) HŪṂ (Khủng bố) PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Quyết định thành  tựu)

20/08/2015