Cúng Phật

(Lúc nào, có lễ cúng: Phật, hay Bồ -tát thì, tạm dùng bài sơ lược này đọc cúng, để gọi là kỷ niệm).

Bài cúng hương

Giới, định, huệ, giải, tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dàng thập phương Phật, Bồ-tát, văn hương phổ huân chứng tịch diệt.

Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ -tát (3 lạy)

Năm phần công đức: giới hương …. nầy;
Ngút tỏa đài mây khắp mọi nơi.
Cúng: Phật mười phương, Bồ-tát chứng.
Cùng nghe, chung hưởng quả … thơm lây.

Xướng danh lạy

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. (1 lạy)

Nam Mô Thích -ca Mưu -ni Phật. (1 lạy)

Nam Mô A -di-đà Phật. (1 lạy)

Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. (1 lạy)

Nam Mô Chư Tôn Bồ -tát. (1 lạy)

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ -tát. (1 lạy)

(Quì, đọc 3 lần chú “Cúng khắp cả”):

án nga nga nẵng tam bà phạ, phiệt nhựt ra hộc.

Nam Mô Phổ Cúng Dàng Bồ -tát. (xướng 3 lần: mỗi lần 1 lạy)

Quì, đọc bài hoàn mãn

Cúng Phật dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp.

(Cúng Phật đã rồi, cầu cho chúng sanh, chỗ làm đều xong, đủ cả pháp Phật).

Nam mô giải thoát chủ thế giới hư không, công đức thanh tịnh vi trần đẳng mục đoan chính công đức tướng quang minh, hoa ba đầu ma lưu li quang bữu thể hương, tối thượng hương, cúng dường ngật, chủng chủng trang nghiêm, đảnh kế vô lượng vô biên, nhựt nguyệt quang minh, nguyện lực trang nghiêm, biến hóa trang nghiêm, pháp giới xuất sanh vô chướng ngại vương như lai”. (Xướng 1 lần lạy 3 lạy).