Tịnh Đàn Pháp

(Phép làm cho người, đàn tràng đều sạch)

Chú rửa tay

án chủ ca ra da tóa ha. (Đọc ba lần)

Chú rửa mặt

án lam tóa ha. (3 lần)

Chú súc miệng

án hám án hãn tóa ha. (Đọc ba lần)

Chú sạch ba nghiệp: Thân, Khẩu và ý

án ta phạ ta phạ ta, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, ta phạ ta phạ thuật độ hám. (Niệm 3 lần)

(Những thần chú trên đó, do ở phẩm Tịnh Hạnh của bộ kinh Hoa Nghiêm, và kinh của Mật Tông).

Bài bận áo lễ sám

Đại tai giải thoát phục, vô tướng bát tra y, phê phụng như giái hạnh, quảng độ chư quần sanh.

Nam mô Ca Sa Tràng Vương Phật. (Câu sau niệm 3 lần).

Lớn thay đồ cổi khỏi,
áo bát tra không tướng.
Bận vâng như giới hạnh,
Rộng độ cả chúng sanh.

Bài đốt đèn

Nhược điểm đăng thời, đương nguyện chúng sanh, phổ chiếu chư thiên, mãn đàn quang minh.

Nam mô Nhiên Đăng Vương Bồ -tát.

Nếu khi đốt đèn,
Cầu cho chúng sanh,
Khắp soi các trời,
Đầy nhà rực rỡ.

Bài đốt hương

Hương yên kiết thể, thông xuất tam giới, ngũ uẩn thanh tịnh, tam độc liễu nhiên.

án phóng ba tra tóa ha. (3 lần)

Khói hương kết vẻ,
Suốt ra ba cõi.
Năm uẩn trong sạch,
Ba độc tiêu rồi.

Bài dưng hoa

Thể diểm hương phương, ưu đàm khai xuất, nhân thiên ứng cúng, hộ pháp tự tại.

án thông ra mục đế tóa ha. (3 lần)

Màu đẹp thơm phức,
ưu đàm nở ra.
Trời, người vâng cúng,
Vẫn ở hộ pháp.

Bài thấy Phật

Nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh, đắc vô ngại nhãn, kiến nhứt thế Phật,

án a mật lật đế hồng phấn tra. (3 lần)

Nếu đặng thấy Phật
Cầu cho chúng sanh
Được mắt không ngăn
Thấy tất cả Phật.

Bài khen Phật

Tán Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh, thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp.

án mưu ni mưu ni tam mưu ni tát phạ hạ”. (3 lần)

Khen Phật tướng tốt,
Cầu cho chúng sanh
Trọn nên thân Phật,
Chứng pháp vô tướng.

Bài lạy Phật

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tỷ, thế gian sở hữu ngả tận kiến, nhứt thế vô hữu như Phật giả.

án phạ nhựt ra hộc. (Câu này niệm 3 lần, mỗi lần 1 lạy)

Trên trời, dưới trời không bằng Phật,
Mười phương thế giới cũng không sánh;
Cõi đời có chi tôi thấy cỷ;
Hết thảy không ai được như Phật.

Bài khai chuông mõ

Gia trì mật ngữ tịnh trần tâm, mộc ngư xao chuyển hướng phạm âm, đệ tử kim thời tuyên bối diệp, tứ sanh lục đạo lễ Kim Dung.

án kim cang trang nghiêm tóa ha. (3 lần)

Tiếng chuông, câu chú lặng lòng trần;
Nhịp mõ đưa theo tiếng phạm rân;
Đệ tử giờ này tuyên lá bối;
Bốn loài, sáu ngã lạy kim thân.

Bài tán diển tịnh

Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ -Tát. (3 lần)

Cành dương, nước tịnh, rưới khắp ba ngàn;
Đượm nhuần tám đức dưới, trên chan;
Cõi pháp rộng thinh thoang;
Tội dứt khiên tan;
Sen đỷ, lửa ngọn tàn.

Chú Đại Bi

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ -tát (đọc ba lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, đà la ni, Nam mô hắc ra đác na đa ra dạ da, Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt dệ, số đác na đác tả, Nam mô tất cất lật đỏa y mông a rị da, bà lô cất đế, thất Phật ra lăng đà bà, Nam mô na ra cẩm trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thư bằng a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà dà ma phạt đặc đậu đác diệt tha, án a bà lô hê, lô ca đế ca la đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la địa rị ni, thất Phật ra da, cha ra cha ra, ma ma phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô lô tô lô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha, ma ha tất bà dạ ta bà ha, tất đà dụ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha, na ra cẩn trì, ta bà ha, ma ra na ra, ta bà ha, tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha, giả cất ra a tất đà dạ, ta bà ha, ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha, na ra cẩn trì bàn dà ra da, ta bà ha, ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha, Nam mô hắc ra tác na đa ra dạ da, Nam mô a lợi da, bà la cất đế, thước bàn ra dạ ta bà ha, án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, ta bà ha.

(Chú Đại bi, phần nhiều là tên của các: Phật, Kim Cang thần…, hễ thành tâm tụng lên, thì, yêu, quỷ dịch khí đều tan, đàn tràng được nghiêm tịnh, kêu bằng: “Đại bi thần chú năng an ủy”).

Chú yên tịnh đất đai

Nam mô tam mãn đa, một đà nẩm, án độ rô độ rô địa vỉ, ta bà ha. (Đọc ba lần).

Bài hồi hướng

Hồi hướng: Nhân duyên tam thế Phật; Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại; Chư Tôn Bồ -tát ma -ha-tát. Ma ha bát nhã ba la mật.

(Hồi hướng: Xin đem công đức “Tịnh đàn” đây, để cầu ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng vẫn thường trú giữa cõi đời, cho chúng sanh đắc độ).

(Chiều hôm, hằng ngày, đối với mỗi thời “Tụng kinh”: trước phải hành trì, đọc cả những bài của môn “Tịnh đàn” trên đó rồi, hãy kế tiếp đến môn “Tụng kinh” sau kia).