Tịnh Độ Sám Nguyện Văn
(Bổn Diễn Ca của Bích Liên)

Mười phương cả Phật ba đời,
Di Đà thứ nhứt tột vời quang minh.
Phân làm chín phẩm độ sanh,
Oai thần đức thánh minh minh khôn cùng.
Tôi nay rộng phát một lòng,
Qui y sám hối ba vòng nghiệp khiên.
Hễ phàm có mấy phước duyên,
Hết lòng hồi hướng mà chuyên làm lành.
Nguyện người niệm Phật với mình,
Lúc nào cảm ứng quang minh cho tường.
Lâm chung nguyện: cảnh Tây phương,
Hiện ra trước mắt rõ ràng chẳng sai.
Kiến, văn, tinh tiến cả hai,
Đồng về cõi Phật trong đài liên hoa.
Thấy Phật sanh tử liễu qua,
Như Phật độ hết những là chúng sanh.

(Sau đây, xin trích ra các bài kệ, chú, để tiện bề cho các nhà cư sĩ hành trì, vì có thế mới có giới hạnh công đức. Các bài kệ chú ấy, phần nhiều do trong luật “Tỳ ni nhựt dụng thiết yếu”, hay là nguyên ở trong phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm, và một đôi bài ở trong kinh sách của “Chân ngôn Tông”.

Đối với các bài kệ chú ấy, xin các nhà cư sĩ nên đọc cho thuộc lòng, để gặp việc đâu, thầm niệm đó, cho tiện. Giả như: khi đi đại tiểu tiện rồi, phải rửa tay…, có đọc kệ chú mới là sạch được, vì hết lòng nghi ngại! Rồi tay ấy có cầm vật chi, làm việc gì mới có phước, vì nhờ công đức của Thần chú! Bởi Phật Tổ đều dạy như thế).

Khi ngủ mới thức, thầm niệm bài kệ này:

Thụy miên thỉ ngộ,
Đang nguyện chúng sanh,
Nhứt thế trí giác,
Châu cố thập phương.
 “Nam mô Thường tinh tiến Bồ-tát”

Ngủ nghỉ mới thức dậy,
Nên nguyện cho chúng sanh:
Đem trí Phật nhắc nhỷ,
Đoái hoài cả mười phương.
(Niệm kệ trên một lần, niệm câu “Nam mô…” dưới ba lần)

Sau khi thức dậy, tu pháp “Thập niệm” rồi,
đến lúc thả chơn xuống sàng, niệm:
Tòng triêu dần đán trực chí mộ,
Nhứt thiết chúng sanh tự hồi họ,
Nhược ư túc hạ táng kỳ hình,
Nguyện nhữ tức thì sanh tịnh đọ,
án dật đế luật ni tóa ha.
Từ sớm giờ dần thẳng đến tối,
Tất cả chúng sanh tránh giữ mình;
Nếu ở dưới chơn rủi nát hình.
Nguyện ngươi liền sanh về tịnh độ.

(Niệm câu chú 3 lần: mỗi một lần, khảy móng tay xuống đất một cái, bước một bước…)

Sắp tiểu tiện đọc (thầm)
Ngũ trọc hổn uế,
Khước trừ nghiệp căn,
Khinh an khoái nhiên,
Thân thể vô ngại.

án định túc ba tra tóa ha. (mỗi khi đi tiểu vô đều phải rửa tay…)

Năm đục lộn dơ,
Dẹp bỏ rễ nghiệp,
Nhẹ yên thư thái,
Mình vóc không ngại.

(Đọc chú ấy 3 lần: mỗi một lần, một khảy móng xuống chỗ tiểu, đủ ba lần rồi, mới cho tiểu ra. Khảy móng là: để khỏi xúc phạm đến kẻ khuất mặt!)

Sắp đại tiện thầm niệm
Đại tiểu tiện thời,
Đang nguyện chúng sanh,
Khí tham sân si,
Quyên trừ tội pháp.
án ngận lỗ đà da tóa ha.
Khi đại tiểu tiện,
Cầu cho chúng sanh:
Bỏ tham, sân, si,
Trừ sạch điều tội.

(Niệm thầm chú ba lần: mỗi lần khảy móng tay một cái xuống chỗ sắp đại tiện, đủ ba lần, mới cho xuất xở ra.)

Thầm niệm kệ chú rửa đít

(Khi đại tiện rồi, dùng lá cây hay vật chi, để chùi đít, kế lấy bình nước mà khi đi cầu tiêu đã đem theo, để rửa đít: vừa rửa vừa thầm niệm kệ chú dưới đây:)
Tẩy địch hình uế,
Đang nguyện chúng sanh,
Thanh tịnh điều nhu,
Tất cánh vô cấu.
án hạ nẳng mật lật đế tóa ha. (7 lần)

(Cái bình thiết; lớn chừng 7 phân vuông, hay tròn; dài hai tấc; cái vòi dài 15 phân. Nắm cái quai, dốc nước chảy theo vòi, cho vòi cạ và rửa vào trôn.)

án hạ nẳng mật, lật đế tóa ha. (7 lần)
Rửa gụt hình nhơ,
Cầu cho chúng sanh
Trong sạch điều hòa,
Rốt ráo không dơ.
Kệ chú rửa tay
Dĩ thủy quán chưởng,
Đương nguyện chúng sanh,
Đắc thanh tịnh thủ,
Thụ trì Phật pháp.
án chủ ca ra da tóa ha.

Dùng nước rửa tay, nguyện cho chúng sanh, đặng tay trong sạch, vâng cầm pháp Phật.

(Thầm niệm chú này 7 biến, rửa bảy lần nước).

Kệ chú rửa mặt
Dĩ thủy tẩy diện,
Đang nguyện chúng sanh,
Đắc tịnh pháp môn,
Vĩnh vô cấu nhiễm.
án lam tóa ha.
Dùng nước rửa mặt,
Cầu cho chúng sanh,
Đặng sạch cửa pháp,
Vẫn không dơ bợn.

(Niệm chú này hai mươi mốt biến. Lúc mới thức dậy, không nên lấy nước lạnh rửa mặt, vì mau lờ mắt, bởi dương hỏa còn nóng trên mặt, chỉ nên nhắm mắt, lấy khăn lau tay mà lau mặt, và xoa tay cho nóng mà chặm vào con mắt thôi).

Súc miệng
Sứu khẩu liên tâm tịnh,
Vẫn thủy bách hoa hương,
Tam nghiệp hằng thanh tịnh,
Đồng Phật vãng Tây phương.
án hám án hản tóa ha.
Súc miệng luôn lòng sạch,
Nhổ nước thơm trăm hoa,
Ba nghiệp thường sạch sẽ,
Phương Tây cùng Phật qua
(niệm chú 3 biến).
Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn
án tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha.

(Niệm chú “Tịnh khẩu nghiệp” này năm lần, để sạch cái khẩu nghiệp là: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu.)

Ngũ thể tịnh chân ngôn
án vĩ thử đề ta bà ha.

(Niệm chú này năm biến để sạch ngũ thể là: hai chơn, hai tay và đầu.)

Tịnh tam nghiệp chân ngôn
án ta phạ ta phạ, thuật đà ta phạ, đạc ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.

(Niệm chú này ba biến, để sạch ba nghiệp là; thân ba nghiệp, khẩu bốn nghiệp và ý ba nghiệp.)

Tắm gội
Tẩy dục thân thể,
Đang nguyện chúng sanh,
Thân tâm vô cấu,
Nội ngoại quang khiết.
án bạc chiết ra não ca tra tóa ha. (3 lần)

Tắm gội mình vóc,
Cầu cho chúng sanh,
Thân tâm không dơ,
Trong ngoài sáng sạch.
Tịnh thân, khi thần chú
án thuật điện đô thành đà na da ta bà ha.

(Phàm dùng lễ vật chi để cúng Phật, nên niệm thần chú này năm biến, thì sạch cả thân căn và khí giới).

Khi bận áo niệm bài kệ
Nhược trước thượng y,
Đang nguyện chúng sanh,
Hoạch thắng thiện căn,
Chí pháp bỉ ngạn.
Khi bận áo trên,
Cầu cho chúng sanh,
Đặng căn lành hơn,
Đến bờ bên kia.
Lúc bận quần niệm bài kệ
Trước hạ quần thời,
Đang nguyện chúng sanh,
Phục chư thiện căn,
Cụ túc tàm quí.
Lúc mặc quần dưới,
Cầu cho chúng sanh,
Bận các căn lành,
Đủ biết hổ thẹn.
Khi bước ra cửa niệm
Tòng xá xuất thời,
Đang nguyện chúng sanh,
Thâm nhập Phật trí,
Vĩnh xuất tam giới.
Lúc từ nhà ra,
Cầu cho chúng sanh,
Vào sâu trí Phật,
Ra ngoài ba giới.
Lên bàn Phật
Nhược nhập điện vũ,
Đang nguyện chúng sanh,
Thăng vô thượng đường,
An trụ bất động.
án a mật lật đế hồng phín tra.
Bằng vào điện Phật,
Cầu cho chúng sanh,
Lên nhà không trên,
ơỷ yên vững chãi.
Nhược đắc kiến Phật,
Đang nguyện chúng sanh,
Đắc vô ngại nhãn,
Kiến nhứt thế Phật.
Bằng đặng thấy Phật,
Cầu cho chúng sanh,
Chứng mắt “vô ngại”,
Trông cả thảy Phật.
(Cũng niệm câu chú trên ba lần).

Khen tướng tốt của Phật
Tán Phật tướng hảo,
Đang nguyện chúng sanh,
Thành tựu Phật thân,
Chứng vô tướng pháp.
án mưu ni mưu ni, tam mưu ni tát phạ ha.

Khen tướng tốt Phật,
Cầu cho chúng sanh,
Trọn nên thân Phật,
Chứng pháp vô tướng.
Uống nước niệm
Phật quán nhứt bát thủy,
Bát vạn tứ thiên trùng,
Nhược bất trì thử chú,
Như thực chúng sanh nhục.
án phạ tất ba ra ma ni tóa ha. (3 lần)

Phật xem một bát nước,
Có vô số vi trùng (là 8 vạn 4000 vi trùng)
Nếu chẳng niệm chú này,
Như ăn thịt mọi loài.
ăn cơm niệm
Nhược thọ vị thời,
Đang nguyện chúng sanh,
Đắc Phật thượng vị,
Cam lồ mãn túc.
án kỉnh ba tra độ tóa ha. (3 lần)

Khi ăn vị này,
Cầu cho chúng sanh,
Hưởng mùi ngon Phật,
Cam lồ no khẳm
ăn cháo niệm
Chúc hữu thập lợi,
Đang nguyện chúng sanh,
Thanh tịnh tam nghiệp,
Phổ sử vô ngại.

án tịnh hải trí tóa ha. (3 lần)
Cháo có mười lợi ích,
Nên cầu cho chúng sanh,
Trong sạch cả ba nghiệp,
Đều khiến không ngần ngại.
Xỉa răng niệm
Tước dương chi thời,
Đang nguyện chúng sanh,
Kỳ tâm điều tịnh,
Phệ chư phiền não.
Răng xỉa nhành dương,
Cầu cho chúng sanh,
Lòng dạ hòa sạch,
Nhổ các phiền não.

án a mộ dà, di ma lệ, nhỉ phạ ca ra, tăng thư đà nể, bát đầu ma, cu ma ra, nhỉ phạ tăng thư đà da, đà ra đà ra, tố di mạ lê tóa phạ ha.

Lúc sắp ngủ
(Trước khi nằm ngủ, lên sàng, ngồi mặt hướng về phía mặt trời lặng, tu pháp “Thập niệm” rồi, thì nằm xuống tưởng niệm:)

Dĩ thời tẩm tức,
Đang nguyện chúng sanh,
Thân đắc an ẩn,
Tâm vô loạn động:
Giờ đây nằm nghỉ,
Cầu cho chúng sanh;
Thân được yên lành,
Tâm không rối động.

(Vừa quán tưởng, vừa niệm trong bụng bằng chữ A vòng tròn; một hơi tưởng niệm hai mươi mốt biến. Cái vòng tròn để tượng trưng cái tâm như mặt trăng tròn sáng; chữ A là nghĩa vô sanh; Chân tâm không sanh diệt! trong lòng cứ tưởng thế, và niệm Phật mãi, chừng nào ngủ thì, tự nhiên thôi.

Sau đây, có phụ luôn bổn kinh “A -di-đà” diễn ca, và chú “Tâm kinh” diễn ca, để hiến các nhà cư sĩ tụng trong mỗi khi: hoặc cầu siêu hay cầu an, hoặc hằng ngày tu trì tụng cũng tốt).