Tân Gia

Lễ về nhà mới

Đối với việc kiến trúc, lẽ tất nhiên, không sao tránh khỏi được: động chạm cũng như xúc phạm đến đất đai và cây gỗ, vì đào, nện, đốn chặt! Huống nữa, vôi, cát, ngói, gạch, nền tảng, các vật liệu ấy, thế nào nó cũng lẫn lộn hoặc thấm nhiễm với các chất uế tạp là phục thi, cố khí của các loài: người, chim, muông, cá và, độc trùng, ác thú.

Thế nên muốn cho lòng ta khỏi ngần ngại các điều cấm kỵ, để cho: đất đai được trấn tịnh, nhà cửa được sạch yên; thì bữa về nhà mới đó, nên thiết bàn Phật giữa nhà, tụng ba biến “Đại Bi Thần Chú”; và niệm thầm hai mươi mốt biến chú “Tịnh pháp giới chân ngôn” là:

 “án lam tóa ha”.

(Gia trì vào chung nước (múc giữa sông hồi nửa đêm), nghĩa là: tay trái bưng chén nước, miệng niệm chú, tay mặt cầm cành lá hoặc bông, viết (thư) chữ “lam” vào nước trong chén. Niệm đủ hai mươi mốt biến chú trên rồi, kế niệm:)

 “Nam mô Cam lộ vương Bồ-tát…”

(Vừa niệm vừa đi, nhúng nước rảy khắp nhà: trên, dưới. Đoạn, trở lại bàn Phật, tụng ba biến “tiêu tai các tướng thần chú”. Kế đọc bốn câu trấn tịnh:)

Phật đạo hoan duyệt an thần vị,
Gia đàng trù táo tất an ninh,
Thổ Địa Long Thần vô cấm kỵ.
Tiêu tại giáng phúc bất tư nghị.

Nhờ phép Phật: ông bà mường tượng dấu yên vui;
Các Linh Thần: Bếp núc, cửa nhà hương lửa ngui…;
Quanh trước, sau: mạch lạc, Đất Đai không cấm kỵ;
Rất nhiều vẫn: phước “hên” đem đến, diệt tai “xui”.

Hoặc làm được cái phép “phục long” này nữa cũng tốt;

1) Lấy một cục đất lớn bằng trứng vịt ở giữa chợ lúc đương nhóm đông. Một cục đất giữa đám ruộng của người mới mua trong năm với nhà mình mới làm. Một cục đất ở ngay vào bổn mạng trước hè của nhà giàu. Và lấy một ve nước giữa “tam kỳ thủy”. Đào ngay chính trung tim nhà mình, rút bỏ cái cây của thợ mộc đóng tim đó đi, đem cả đất nước lấy về kia, để xuống chỗ trung tim đó, đọc bài chú an Thổ địa chơn ngôn 3 lần, lấp…