Thí Thực

(Khi nào có cúng cháo thí thực cho cô hồn thì, đọc bài này để cúng):

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ -tát thống lãnh cô hồn lai thọ pháp thực (đọc 3 lần lời thỉnh trên; tiếp đọc ba lần bài chú “Hóa đủ đồ ăn”).

Nam mô tát phạ đác tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng (tiếp đọc 3 lần chú “Hóa nước cam lồ”).

Nam mô tô rô bà da, đác tha nga đa da, đác diệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.

(Kế niệm danh hiệu của bốn đức Như Lai, để gia trì cho cô hồn thoát khổ):

Nam Mô Đa Bảo Như Lai:

(Vì năng dứt nghiệp bón rít cho chúng ma đói, và đắc phước đức nhiều).

Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

(Vì hay phá hình xấu cho ngạ quỷ, và khiến đặng thân đủ tướng tốt).

Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai.

(Vì khiến cuống họng của cô hồn được rộng, mới ăn núc vật thực được no đủ).

Nam Mô Ly Bố úy Như Lai.

(Vì có thể diệt trừ được tất cả điều khiếp sợ cho ma quỉ, và thoát quỉ đạo).

Xưng danh của bốn đức Phật trên rồi, búng móng tay bảy lần vào đồ ăn, đem các món ăn để lên: hoặc hòn đá cao, hoặc chỗ đất sạch…. Nếu các nhà sư, các cư sĩ: mà thường tụng hai bài “thần chú” và niệm danh hiệu của bốn Như lai trên, để gia trì vào vật thực, rồi cúng thí cho các ngạ quỉ, thì các sư, các cư sĩ ấy: có thể đủ công đức, thêm thọ mạng, tăng phước duyên, thân thể tốt đẹp, học giỏi, nhớ dai, đắc pháp “ba la mật của bố thí”. Tất cả thần linh bảo hộ, yêu quỉ sợ tránh, ác nhân chẳng hại…

Bài phổ nguyện

Tứ sanh đăng ư bửu địa, tam hữu thác hóa liên trì, hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền, vạn loại hữu tình đăng thập địa.

Bốn sanh lên ở đất vàng;

Cả ba hữu hóa thân nhàn ao sen.

Các cô hồn chứng ba hiền;

Muôn loài: mười địa mau liền siêu lên.