Cúng Dường Đăng Minh Ấn

Tay phải nắm quyền, dựng thẳng ngón giữa liền thành.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam, Đát tha nghiệt đa chỉ, tát phả-la ninh, phộc bà sa nẵng, nga nga nhu na lý-dã,sa-phộc ha”

Ngay lúc kết Ấn này, tụng Chân Ngôn thời vận tâm chân thật tưởng chư Phật Bồ Tát từ trong Pháp Nguyện Lực gia trì chẳng thể nghĩ bàn của Ấn Chân Ngôn tuôn ra vô lượng vô biên mây biển đèn đuốc toả sáng như mọi Bảo Vương với mặt trời mặt trăng…chiếu diệu chư Phật với các Bồ Tát, tất cả Đại Hội.

Do kết Ấn này với tụng Chân ngôn sẽ đắc được ba loại thân Ý Sinh, hay diệt phiền não của Vô Minh Trụ Địa