Tam Ma Địa Ấn

Hai tay tác Kim Cương Phộc, ngửa ở trên Già Phu, co lóng giữa của hai ngón trỏ cùng trụ nhau sao cho móng ngón chung lưng, để đầu hai ngón cái trụ ở trên móng ngón trỏ, đặt ở dưới rốn,

Nhắm mắt lắng tâm, tụng Thông Đạt Vô Ngại Tâm Chân Ngôn bảy biến là:

“An, tức đa bát-la để phệ đặng ca lỗ di”