Ẩm Thực Cúng Dường Ấn

Chắp hai tay lại giữa trống rỗng, mở lòng bàn tay giống như hình vật khí, liền thành.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam_A la la, ca la la, ma lân na nê, ma ha ma lý, sa-phộc ha”

Ngay lúc kết Ấn này, tụng Chân Ngôn thời chí thành vận tưởng từ trong Pháp Nguyện Lực gia trì chẳng thể nghĩ bàn của Ấn Chân Ngôn tuôn ra vô lượng vô biên biển mây thức ăn uống tinh khiết toả mùi thơm màu nhiệm của cõi Trời, ở trước mặt tất cả Phật Bồ Tát, các Thánh Chúng dùng vật khí bảy báu chứa đầy…. bày vòng quanh phụng hiến

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn vận tâm cúng dường sẽ đắc được Pháp Hỷ Thực, Thiền Duyệt Thực, Giải Thoát Thắng Vị Thực.