Bí Căn Bản Ấn

Tụng Bách Tự Chân Ngôn

Án, khiết lý-nga tát đát-phộc, tham ma gia ma nỗ bá la dã, khiết lý-nga tát đát-phộc, đát vĩ nỗ bả để sắt-xá, niết lý-trụ minh bà phộc, tố đổ sắt-dụ minh bà phộc, a nộ la cật-đô mỵ bà phộc, tố bổ sắt-dụ mỵ bà phộc, tát bà tất địa nhĩ, bát-la dã sai, tát phộc yết ma tố giả mỵ, chỉ đa, thất-lợi dược cú lỗ, hồng, ha, ha, ha, ha, hộc, bà nga phạm, tát phộc đát tha nghiệt đa, khát lật-nga, ma, mỵ, muộn giả, khát lật-nghê bà phộc, ma ha tam ma gia, tát đát-phộc, Ác

OṂ–KHAḌGA-SATVA SAMAYAM ANUPĀLAYA – KHAḌGA-SATVA TVENA UPATIṢṬA – DṚḌHO ME BHAVA- SUTOṢYO ME BHAVA-

ANURAKTO ME BHAVA- SUPUṢYO ME BHAVA _ SARVA SIDDHIṂ ME PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME CITTA ŚRĪYAṂ KURU HŪṂ HA

HA HA HA HOḤ – BHAGAVAṂ – SARVA TATHĀGATA-KHAḌGA, MĀ ME MUṂCA _KHAḌGĪ BHAVA- MAHĀ-SAMAYA SATVA- ĀḤ