Đồ Hương Ấn

Ngang ngực, thế xoa hương

Dùng mây hương giải thoát

Tịnh khắp các chúng sinh

“Án, phộc nhật-la, hiến đề”

OṂ _VAJRA-GANDHE