Bảo Xa Lạc Ấn

 

2 tay cài chéo bên trong, rồi ngửa lòng bàn tay, 2 ngón trỏ phụ dính nhau, đem 2 ngón cái đều vịn dưới gốc ngón trỏ.

Tưởng Ấn thành xa lộ bảy báu; Kim Cương điều khiển 7 báu bay trên Hư không đi đến Thế giới Cực Lạc thỉnh các Thánh Giả. Liền tụng Chân Ngôn 3 biến. Chân Ngôn là:

“Án đô lễ đô lễ Hồng” 

Do kết Ấn này với tụng Chân ngôn gia trì nên Xa Lạc 7 báu đến Quốc thổ Cực Lạc. Lại tưởng NHƯ Ý LUÂN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT với các Thánh Chúng quyến thuộc vây quanh cỡi xa lộ báu đến trong Đạo trường mà trú ở Hư Không.