Bản Tôn Tam Muội Gia Giáng Chí Ư Đạo Trường Ấn

2 tay cài chéo bên trong rồi nắm lại thành quyền. Co ngón cái trái vào lòng bàn tay, đem ngón cái phải hướng về thân triệu mời.

Tụng Chân ngôn 7 biến. Chân ngôn là:

“Án A lô lực ca, a tất xa a tát ca , sa-phộc ha”

Do Chân Ngôn Ấn này gia trì nên Quán Tự Tại Bồ Tát chẳng làm ngược lại Bản Thệ liền đi đến Đạo Trường mà nhận sự cúng dường này.