LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).

 

QUYỂN 9

* Thứ 17: Phần Đại Quyết Trạch độc nhất vô nhị Sơn Vương tự tại đạo lộ.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về một loại Sơn Vương riêng đất riêng trời rộng lớn không hai. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ tự tại của Sơn Vương độc nhất không hai. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trong đạo lộ tự tại

Gồm có ngàn lớp chuyển

Là trong một bản thượng

Đều đều có năm trăm.

* Luận nói: Theo trong phần đạo lộ tự tại của Sơn Vương không hai này, gồm có ngàn lớp tướng chuyển có sai biệt. Đó gọi là trong bản thượng mỗi mỗi đều có năm trăm. Như kệ viết: “Trong đạo lộ tự tại, Gồm có ngàn lớp chuyển, Là trong một bản thượng, Đều đều có năm trăm”. Nên bản chuyển có hình tướng như thế nào?

* Kệ viết:

Hướng dưới bản nhất chuyển

Một không một có chuyển

Cho đến thứ năm trăm Vị khác cũng như vậy. * Luận nói: Nay trong kệ này là nêu rõ về nghĩa gì? Là muốn hiển thị dựa vào môn một gốc hướng dần xuống dưới chuyển, có một kim cang và không một kim cang. Như thứ lớp ấy mỗi mỗi hiện tiền, dần dần chuyển nhập, cho đến thứ năm trăm. Trong các phần vị khác clnv, dần dần chuyển nhập cho đến thứ năm trăm. Không cùng tận, không có giới hạn, không có đầu cuối, đầy đủ đầy đủ, viên mãn rộng lớn, luôn luôn chuyển tiếp. Như kệ viết: “Hướng dưới bản nhất chuyển, Một không một có chuyển, Cho đến thứ năm trăm, Vị khác cũng như vậy”. Hướng lên trên chuyển hình tướng ấy so sánh với đây nên biết. Trong Khế kinh Nhân Minh Tánh Đức giảng nói như vầy: “Tạng pháp phụ tử một trời không hai, hướng trên trên chuyển đi tức có đầu cuối nhưng không có cùng tận. Hướng dưới dưới chuyển nhập thì có đầu cuối nhưng không có cùng tận. Có đầu cuối: Là khởi từ phần vị như tín v.v… cho đến số lượng năm trăm. Không cùng tận: Là biển cả của pháp tạng là vô cùng rộng lớn”. Cho đến nói rộng.

* Thứ 18: Phần Đại Quyết Trạch ma ha vô nhị Sơn Vương tối thắng cao đảnh nhất địa.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ tự tại của Sơn Vương độc nhất không hai. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về một địa đỉnh cao tối thắng của đại Sơn Vương không hai. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Bản thượng không cùng tận

Kiến lập tên như thế

Tất cả vị còn lại

Cũng như vậy nên biết.

* Luận nói: Nay trong kệ này là nêu rõ về nghĩa gì? Là muốn hiển thị bản bản vô cùng, thượng thượng vô cùng, bản thượng vô cùng, thượng bản vô cùng. Một một vô cùng, nhiều nhiều vô cùng. Đồng đồng vô cùng, dị dị vô cùng. Như nhau vô cùng, riêng khác vô cùng. Có cùng vô cùng, không cùng vô cùng, rộng lớn hiện khắp, đầy đủ viên mãn. Như kệ viết: “Bản thượng không cùng tận, Kiến lập tên như thế, Tất cả vị còn lại, Cũng như vậy nên biết”. Trong Khế kinh Ma Ha Diễn Hải giảng nói như vầy: “Trong biển thiền định thuộc Ma-ha-diễn, có một ngàn hai trăm phẩm vô cùng tận, cùng chuyển đầy đủ”. Cho đến nói rộng.

HẾT – QUYỂN 9

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20