LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).

 

QUYỂN 19

* Thứ 37: Phần Đại Quyết Trạch giảo lượng công đức tán thán tín hành hiện thị lợi ích.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về Bản Vương A Thuyết với lớp lớp lớn lao không thể nghĩ bàn không thể nêu xưng. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh công đức tán thán tín hành hiển thị lợi ích. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Ví như đống lửa cháy

Tuy có xứ rất xa

Do thế mạnh ánh sáng

Hay phá tối phương xa.

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như thế

Nếu có loại chúng sinh

Cùng trụ đồng thế giới.

Tuy chưa được kiến học

Ánh sáng lửa Luận này

Hay phá chúng sinh xa

Tâm tướng tối không giác.

Khiến được hiểu biết sáng

Tùy phần hàng phục nhiễm

Ví như đống lửa cháy

Chuyển thắng gần xứ kia.

Ánh sáng dần dần rõ

Phá trừ tối lại tăng

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như vậy.

Nếu có loại chúng sinh

Cùng trụ đồng một nước

Tuy chưa được kiến học

Ánh sáng lửa Luận này.

Trừ chúng sinh vô tri

Chuyển chuyển khiến rõ ràng

Ví như đống lửa cháy

Chuyển chuyển gần xứ kia.

Ánh sáng chiếu càng tăng

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như vậy

Như có loại chúng sinh.

Cùng trụ đồng một thành

Tuy chưa được kiến học

Ánh sáng lửa Luận này

Trừ chúng sinh vô tri.

Chuyển chuyển lại sáng rõ

Ví như đống lửa cháy

Lại chuyển gần xứ kia

Ánh sáng lớp lớp tăng.

Hơi nóng ấm thân ấy

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như vậy

Nếu có loại chúng sinh.

Cùng trụ đồng một nhà

Tuy chưa được kiến học

Ánh sáng lửa Luận này

Trừ tâm Hoặc hộ thân.

Chuyển chuyển nên tăng trưởng

Ví như có một người

Được đống lửa lớn kia

Người này tức liền được.

Sáu thứ lợi ích lớn

Là ngăn chắn khí lạnh

Hay thành thục vật dụng

Trùng độc không xâm phạm.

Trừ tối luôn sáng rõ

Tùy người xin cho khắp

Thiêu đốt hết cấu uế

Luận Huyền Văn Bản này.

Cũng lại như như vậy

Nếu có loại chúng sinh

Được Luận Huyền Văn này

Người ấy tức liền được.

Sáu thứ lợi ích lớn

Là ngăn chận phiền não

Thành tựu phẩm công đức

Không vào chúng tà ma.

Phá phẩm loại vô minh

Tuệ Bát nhã hiện tiền

Bần cùng của pháp Phật

Chúng sinh đến cầu xin.

Tùy thuận thí cho khắp

Đốt sạch uế phiền não

So như có hoa diệu

Trong ao sâu nước đầy.

Gọi là hoa sen xanh

Có người trong sát-na

Thấy tướng hoa sen này

Nơi một trăm bảy ngày.

Đôi mắt ấy trong sáng

Hoàn toàn không mờ tối

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như vậy.

Nếu có loại chúng sinh

Tuy không biết Luận này

Biển lớn của văn nghĩa

Nhưng mắt thấy Luận này.

Đôi mắt ấy thanh tịnh

Thấy chư Phật ba đời

Có mắt tạo phương diện

Sánh như có trống trời.

Treo ngọn cây Viên Sinh

Gọi là diệu thanh giác

Vô lượng thiên nữ tử

Nghe tiếng trống này rồi.

Trong hai ngàn bảy ngày

Đôi tai kia nhanh trong

Không sự gì ngăn cách

Luận Huyền Văn Bản này.

Cũng lại như như vậy

Nếu có loại chúng sinh

Tuy không biết văn nghĩa

Mà tai nghe Luận này.

Đôi tai ấy thanh tịnh

Nghe Phạm âm chư Phật

Có tai tạo phương diện

So như có diệu dược.

Sinh nơi đỉnh núi Tuyết

Gọi là thượng vị thường

Có người hái thuốc ấy

Chạm vào đầu lưỡi mình.

Thân hương thơm tỏa khắp

Không dùng thức ăn uống

Mạng ấy rất lâu dài

Cũng bay vút hư không.

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như vậy

Nếu có loại chúng sinh

Một chữ trong Luận này.

Một câu hoặc một hàng

Hoặc một phần quyết trạch

Hoặc lượng của một quyển

Dùng lưỡi đọc tụng qua.

Tuy không biết nghĩa lý

Mà đạt được tất cả

Biển các Tu-đa-la

Công đức đọc tụng trải.

Ví như có Bồ-tát

Danh xưng Bất Tư Nghị

Đại lực vị giải thoát

Bồ-tát Đại sĩ ấy.

Thần thông luôn tự tại

Đối tất cả việc làm

Đều không có chướng ngại

 Tùy ứng thảy hiện tiền.

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như vậy

Nếu có những chúng sinh

Quán đạt nghĩa lý kia.

Giác ngộ văn giảng giải

Thông suốt hết thảy pháp

Đều không có chướng ngại

Mỗi mỗi giác sáng rõ.

Ví như có Thần Vương

Gọi là Đại An Lạc

Có người cần dụng nhỏ

Cúng tế Thần Vương ấy .

Xuất hưng kho bảy báu

Khiến được an lạc lớn

Luận Huyền Văn Bản này

Cũng lại như như vậy.

Nếu có một nam nữ

Siêng năng trì đọc tụng

Luận Huyền Văn Bản này

Có người cần dụng nhỏ.

Chuyên tâm cúng người kia

Tức được vô cùng tận

Báu phước đức trí tuệ

Tâm không có nghi sợ.

Sánh như có hương diệu

Gọi là Phân Mãn Bố

Có người giữ hương này

Du hành nơi phương xa.

Trải qua khắp xứ xứ

Trong khoảng bốn chín ngày

Có mùi thơm không hết

Luận Huyền Văn Bản này.

Cũng lại như như vậy

Như có một nam nữ

Mang theo bộ luận ấy

Đi đến khắp phương xa.

Hoặc vượt qua biển lớn

Các chúng sinh hiện có

Đều được lợi ích lớn

Hoặc đi qua núi đồng.

Các chúng sinh hiện có

Cũng được lợi ích lớn

Ví như có ngọc quý

Tên là báu Như Ý.

Tùy trụ xứ ngọc này

Vô lượng ngọc quyến thuộc

Khắp nơi tụ vây quanh

Luận Huyền Văn Bản này.

Cũng lại như như vậy

Tùy nơi luận dừng trụ

Có mười phương thế giới

Trần lượng Đại Thần Vương.

Mỗi mỗi Đại Thần Vương

Đều dẫn mười phương cõi

 Trần lượng thần quyến thuộc

Bảo vệ luận quý này.

Nếu lúc chánh pháp diệt

Tạo vi trần tan hoại

Các Thần Vương hiện có

Phát khởi tiếng khóc lớn.

Tùy chốn trần đã trụ

Đi đến luôn bảo vệ

Người thọ trì Luận này

Số lượng thần như vậy.

Hoặc sinh hoặc sau chết

Thường không lìa hộ vệ

Công đức tuy vô lượng

Nhưng lược nêu như vậy.

* Thứ 38: Phần Đại Quyết Trạch giảo lượng quá hoạn ha trách phỉ báng hiện thị tội nghiệp.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh công đức, tán thán tín hành hiển thị lợi ích. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh lỗi lầm chê trách phỉ báng hiển thị nghiệp tội. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Ví như có một núi

Tên là Bảo Luân Thượng

Núi này đủ bảy báu

Lại không có cùng tận.

Bần cùng cầu loại báu

Số vô lượng vô biên

Có ngọc hay giữ báu

Tên gọi Đảnh pha lê.

Nếu người có ngọc này

Thì lấy được bảy báu

Xa lìa khổ nghèo cùng

Đạt được an lạc lớn.

Nếu người không ngọc ấy

Không thể giữ được báu

Trong ngày không thể được

Hỏi vì sao như vậy?

Nếu người không ngọc đến

Chỉ thấy cọp beo gấu

Và rắn đỏ rắn độc

Vô số trùng độc khác.

Rốt cuộc không thấy báu

Do thấy các loại độc

Tâm ấy rất nghi sợ

Cuồng loạn nên bỏ chạy.

Cho đến khi chết mất

Châu báu tự nhiên có

Mà người cầu báu kia

Vì phước mỏng tội nặng.

Trọn không thể thấy được

Chúng sinh cũng như vậy

Người căn thiện sâu xa

Nâng ngọc tín kiên cố.

Vào biển sâu Đại thừa

Nhận lấy báu công đức

Thoát vòng sinh tử khổ

Người căn thiện mỏng kém.

Được thấy luận thâm diệu

Do tín tâm không thật

Dựa chánh tạo giải tà

Thọ vòng khổ không hạn.

Ví như người mù sinh

Được vật trang nghiêm đẹp

Không có sự vui mừng

Người si cũng như vậy.

Tuy được luận thâm diệu

Vì hết sức ngu si

Không biết báu xuất thế

Không có tâm học tập.

Ví như rồng ở giếng

Theo nước chảy đến biển

Do quá mê hỗn loạn

Chê biển mà mạng chung.

Người si cũng như vậy

Tự mình quen cố chấp

Nhất định không dời chuyển

Nghe pháp chưa từng có.

Vì quá mê tán loạn

Phỉ báng pháp rộng lớn

Đọa lạc trong đường ác

Không kỳ hạn ra khỏi.

Nếu có loại chúng sinh

Thấy nghe luận giáo này

Tâm không tin, phỉ báng

Người này tức phỉ báng.

Hết thảy Phật ba đời

Các Pháp tạng ba đời

Biển chư Tăng ba đời

Người này chuốc lấy tội.

Số vô lượng vô lượng

Không thể biết biên vực

Trần lượng mười phương cõi

Chư Phật, Đại Bồ-tát.

Một thời đều xuất hiện

Tuyên thuyết lượng như thế

Biển lớn các pháp môn

Chuyên giáo hóa người này.

Trải qua vô lượng kiếp

Trọn không thể giáo hóa

Hỏi vì sao như vậy

Chỉ tuyên thuyết pháp này?

Không còn đạo nào khác

Loại chúng sinh như thế

Trần lượng mười phương cõi

Chư Phật, Đại Bồ-tát.

Dùng lực thần thông lớn

Hướng kiếp vị lai xa

Quán xét giới hạn ấy

Không kỳ hạn giác đạo.

Hỏi vì sao như vậy?

Không học ba mươi tư

Phép tắc Đại Kim Cang

Đến bờ Đại Niết-bàn.

Thật không có điều ấy

Vì thế các hành giả

Dùng phương tiện siêng tu

Nên quán biển pháp kia.

Không thể thông nguồn ấy

Vọng sinh tâm phỉ báng

Rơi vào trong đường ác

Không có hạn xuất ly.

Quyết định không nên tạo

Quyết định không nên tạo

Tội nghiệp tuy vô lượng

Mà lược nói như vậy.

HẾT – QUYỂN 19

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20