LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).

 

QUYỂN 20

* Thứ 39: Phần Đại Quyết Trạch hiện thị bản nhân quyết định chứng thành trừ nghi sinh tín.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh lỗi lầm chê trách phỉ báng hiển thị nghiệp tội. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về việc hiển thị nhân gốc quyết định chứng thành trừ nghi sinh tín. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Tôi ở vô lượng kiếp xa xưa

Theo Thế Tôn tu hạnh Bồ-tát

Một thời Thế Tôn vương gia nô

Nước tên Kim Thủy, vua ấy tên.

Bảo Kim Luân Tạng, đại vương này

Có ba mươi ức loại nô tỳ

 Có sáu mươi ức ngựa trắng lớn

Báu như vàng bạc v.v… cũng vô tận.

Có nô thấp nhất tên Thường Tín

Một hôm Đại vương bảo Thường Tín:

Ngươi nhận sáu mươi ức ngựa này

Bảo vệ không lìa khiến không tổn.

Bấy giờ nô kia nhận các ngựa

Thường xuyên không lìa, giữ không mất

Sáu mươi ức ngựa trắng như vậy

Qua một ngày ăn trăm lượng vàng.

Lúc ấy Thường Tín niệm như vầy:

Thân ta chỉ một ngựa rất nhiều

Khó thay! Khó thay! Chúng không tổn

Những ngựa này dữ chạy khó ngăn.

Nay phương tiện gì bảo vệ tốt?

Thường Tín khởi niệm như thế rồi

Liền đến nương thầy học phương thuật

Lực thuật biến tạo vạn ngựa trắng.

Trong trong sáu mươi ức ngựa trắng

Tính toán xoay xở lập ngựa hóa

Phát ra âm thanh nói lớn rõ:

Ngựa ngựa thảy đều tạo lễ bái.

Lúc ấy có ngựa hóa ở giữa

Đều tiến lên trước cùng lễ bái

Những ngựa trong đàn đều lễ theo

 Sau khi hành lễ như vậy xong.

Ngựa hóa trách nhỏ lỗi đáng giết

Các ngựa lại đều phục tùng hóa

Điều nguyện Thường Tín đều thành tựu

Tâm hoàn toàn không có lo ngại.

Thường Tín lại khởi ý niệm này

Những ngựa này đều từ ta hóa

Trừ bớt số vàng bạc tiền hao tốn

Tạo tác nghiệp thiện thay báo xấu.

Xướng nói với các ngựa như vầy:

Lắng nghe! Lắng nghe! Các súc sinh

Thân ta cùng thân như các ngươi

Nơi đời quá khứ tâm không hối.

Tạo đủ tất cả nghiệp chướng ác

Cũng nô cũng ngựa sinh xứ này

Luôn tất cả thời không tự tại

Bệnh khổ bức bách, đói lạnh loạn.

Không được một chút an vui kia

Nếu trong đời này không hành thiện

Đời sau cũng nhận báo như vậy

Tiếp tục không có hạn xuất ly.

Những súc sinh các ngươi như nên

Trừ xứ cung đức nuôi sống mình

Đói khát chốc lát cảm vui dài

Ta người có tâm xét muốn tu.

Không để thời gian luống trôi qua

Huống các người là thân súc sinh

 Hình xấu tâm đục lúc nào tu?

Như nên theo ta hóa không nghịch.

Trong nước ấy có chim thù thắng

Tên gọi Nhã Âm Thanh Giác Ngộ

Tiếng chim này không thể nghĩ bàn

Người nghe tiếng kia cảm đại bi.

Bấy giờ, sáu mươi ức ngựa kia

Nghe những lời Thường Tín nói xong

Đồng thời phát tiếng buồn khóc lớn

Đến suốt mười ngày không dừng dứt.

Âm vang của đàn ngựa như vậy

Cùng chim Nhã Âm Thanh Giác Ngộ

Bình đẳng bình đẳng không sai biệt

Lúc này, Thường Tín, ngựa đều vui.

Trăm lạng vàng phân làm hai phần

Một phần dùng làm vật sinh trưởng

Một phần dùng làm phần phước điền

Phần phước điền năm mươi lạng vàng.

Tạo một tượng Phật bằng kim cang

Gồm có sáu mươi ức tượng Phật

Thứ nhất trên hết: Đại Bạch Mã

Danh xưng Trường Nghiêm Tạp Sắc Kiến.

Thường Tín cùng các ngựa đều chết

Trong đời thứ hai thảy làm người

Đồng một quyến thuộc không lìa nhau

 Xuất gia học đạo dốc tu hành.

Sáu mươi ức người xuất gia kia

Đều gọi Mã Minh không tên khác

Thuận theo quá khứ lập tên gọi

Thường Tín quá khứ nay Thích Ca.

Sáu mươi ức ngựa trắng thời kia

Nay là sáu mươi ức Mã Minh

Ngựa đầu thứ nhất Tạp Sắc Kiến

 Trong thời nay chính là thân tôi.

Trong đời thứ ba cũng thân người

Theo Thế Tôn hành hạnh Bồ-tát

Trong đời thứ tư cũng được người

Theo Thế Tôn tu hạnh nhẫn nhục.

Lần chuyển trải qua năm trăm đời

Trong đời tiếp do nhân duyên sân

Làm thân rắn nặng chịu khổ lớn

Nơi đời tiếp làm thân cá lớn.

Trong đời tiếp cũng thọ thân rắn

Dùng thân rắn đến nơi Thế Tôn

Gieo mình sám hối khởi hổ thẹn

Dùng kệ tỏ ý phát tâm lớn.

Trong đời tiếp được đồng phần người

Theo Thế Tôn phát nguyện hệ thuộc

 Tức Thế Tôn phát nguyện như vầy:

Ta nếu thành giác đạo viên mãn.

Tuyên thuyết trăm ức Tu-đa-la

Lợi ích rộng lược khắp chúng sinh

Tôi thì tạo thệ nguyện như vầy:

Tạo trăm Bộ Luận giải thích rõ.

Phân lợi ích rộng lược chúng sinh

Như tiếp sau trải qua nhiều đời

Thế Tôn đầy đủ hành biển nhân

An trụ vị Sơn Vương pháp giới.

Tôi cũng dần dần tu hành nhân

Chứng nhập địa Bất động thứ tám

Tôi tức đi đến chỗ Thế Tôn

Cúi đầu đảnh lễ đứng một bên.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền bảo:

Ta nhớ vô lượng kiếp xa xưa

Ông Ta cùng trụ trong một xứ

Phát nguyện tạo nhân duyên hệ thuộc.

Như hợp ông tạo tác luận giáo

Sau Ta diệt độ hưng chánh pháp

Tôi tức lại đảnh lễ vâng mạng

Hướng Thế Tôn thưa rõ như vầy:

Con nay không biết pháp tạo luận

Nhã tối đều không có thông hiểu

Duy nguyện Thế Tôn vì kẻ mê

Mở rõ pháp tạo tác luận giáo.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo tôi:

Lành thay! Lành thay! Người thiện nam

Lắng nghe! Lắng nghe! Khéo suy niệm

Ta sẽ vì ông phân biệt nói.

Này thiện nam! Pháp tạng chư Phật

Vô lượng vô biên kiếp không nói

Vô cùng tận cũng không phần hạn

Biển pháp tạng vô lượng như vậy.

Nếu luận giảng rộng hoặc nói lược

Đều thâu hợp đủ trì trọn vẹn

Đấy gọi pháp tạo tác luận giáo

Tôi cũng còn nghi lại thưa thỉnh:

Biển pháp môn vô lượng vô biên

Con nay chưa đủ biển phước trí

Ở trong vị học chưa cứu cánh

Đều thâu trọn vẹn trì sao được?

Bấy giờ Thế Tôn nói với tôi:

Biển lớn pháp môn tuy vô lượng

Có Tông Bản pháp thâu vô lượng

Nếu thâu đủ Tông Bản pháp này.

Gọi là gồm thâu các pháp tạng

Tôi cũng lại tác bạch như vầy:

Thế nào gọi là Tông Bản pháp?

Số lượng ấy có thể nhận biết?

Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nói:

Nói là thể của Tông Bản pháp

Là biển lớn ba mươi bốn pháp

Nếu có luận giả đủ pháp này.

Gọi là viên mãn đại hải luân

Nếu có luận giả không gồm đủ

Gọi là một phần tiểu Trí Luận

Do nhân duyên chính yếu như thế.

Tôi nay dựa ba mươi bốn pháp

Thâu đủ an lập nêu trọn vẹn

Phẩm loại nhân duyên tuy vô lượng

Nói chung lược nêu là như vậy.

* Thứ 40: Phần Đại Quyết Trạch khuyến trì lưu thông phát đại nguyện hải.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về việc hiển thị nhân gốc quyết định chứng thành trừ nghi sinh tín. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về việc khuyên hành trì lưu thông phát khởi biển đại nguyện. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Nguyện Luận này biển lớn viên mãn

Khắp trong trần cõi không nghĩ bàn

Sinh vô lượng mặt trời Bát nhã

Tiêu trừ vô biên vô minh ám.

Chuyển tạo thành biển cả Tam bảo

Không pháp nào không tạng công đức

Chẳng thỉnh cầu cảm ứng khắp nơi

Chẳng khuyến khích tự nhiên thành tựu.

HẾT – QUYỂN 20

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20