LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).

 

QUYỂN 15

* Thứ 29: Phần Đại Quyết Trạch tự nhiên Bản Vương quảng đại chuyển địa vô chướng vô ngại câu hành đạo lộ.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về phẩm của Bản Vương Ma Ha ẩn tự nhiên nơi địa địa bị trói buộc. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ cùng hành không chướng không ngại nơi địa chuyển rộng lớn của Bản Vương tự nhiên. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trong đạo lộ Bản Vương

Dựa vị dần dần chuyển

Một chủ sinh hai bạn

Đến giữa nơi vô lượng

Số biến thảy đều thông

Như pháp nên quán xét.

* Luận nói: Theo trong phần đạo lộ cùng hành không chướng không ngại nơi địa chuyển rộng lớn của Bản Vương tự nhiên, dựa vào năm mươi mốt phần vị, như thứ lớp ấy cũng hướng lên trên cũng hướng xuống dưới dần dần chuyển hành. Pháp vô vi là chủ, sinh hai hữu vi, hoặc trên hoặc dưới tăng thêm ở giữa là vô lượng, số đến giữa là vô lượng biến. Như kệ viết: “Trong đạo lộ Bản Vương, Dựa vị dần dần chuyển, Một chủ sinh hai bạn, Đến giữa nơi vô lượng, Số biến thảy đều thông, Như pháp nên quán xét”. Trong Khế kinh Bộ Tông Hoa Phẩm giảng nói như vầy: “Trong biển hành tạng có một đức thường số ấy là vô lượng. Trong biển hành tạng có hai phẩm loại công đức vô thường số ấy là vô lượng. Cũng đưa lên cũng hạ xuống, số ấy cũng vô lượng”. Cho đến nói rộng.

* Thứ 30: Phần Đại Quyết Trạch tối cực quảng đại câu hành Sơn Vương vô tận hải hải.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ cùng hành không chướng không ngại nơi địa chuyển rộng lớn của Bản Vương tự nhiên. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về biển biển vô tận của Sơn Vương cùng hành rộng lớn cùng tột. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trong biển biển vô tận

Dựa vị dần dần chuyển

Một chủ sinh hai bạn

Đến nơi đại vô lượng

Số cùng biến so trước

Nên thông đạt rộng khắp.

* Luận nói: Theo trong tạng biển biển vô tận, dựa nơi năm mươi mốt phần vị, như thứ lớp ấy cũng hướng lên trên cũng hướng xuống dưới, pháp vô vi là chủ, sinh ra làm tăng trưởng hai pháp hữu vi, tăng đến số đại vô lượng, đến biến đại vô lượng. Như kệ viết: “Trong biển biển vô tận, Dựa vị dần dần chuyển, Một chủ sinh hai bạn, Đến nơi đại vô lượng, Số cùng biến so trước, Nên thông đạt rộng khắp”. Trong Khế kinh Bộ Tông Hoa Phẩm nói như vầy: “Trong biển của Sơn Vương hành thường có ba loại đại vô lượng. Những gì là ba loại? Một là đại vô lượng của thường.

Hai là đại vô lượng của vô thường. Ba là đại vô lượng của chuyển biến”. Cho đến nói rộng.

HẾT – QUYỂN 15

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20