TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Đại Chính Tạng_ Mật Tạng Bộ 4_ No.1336 _ĐÀ LA NI TẠP  TẬP,  QUYỂN  9 (Tr.631) ghi nhận Quán Thế Âm Bồ Tát nói TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI   là:

“Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Đản đề tha: Khư la bà đa, khư la bà đa, già ha bà đa, già bà đa, già phạt đa, toa ha”

𑖡𑖦𑖺 𑖁𑖨𑖿𑖧- 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖏𑖨-𑖪𑖯𑖟 𑖏𑖨-𑖪𑖯𑖟_ 𑖕𑖯𑖮-𑖪𑖯𑖟_ 𑖕𑖪𑖝𑖯 𑖕𑖪𑖝𑖯 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO   ĀRYA- AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA

TADYATHĀ:  KHARA-VĀDA   KHARA-VĀDA_   JĀHA-VĀDA_  JAVATĀ JAVATĀ _ SVĀHĀ

Hành Pháp Đà La Ni này, nên ở nơi yên tịnh, chuyên tinh lễ bái, nhiễu quanh Tháp, tụng Đà La Ni đó một vạn hai ngàn biến (12000 lần) sẽ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả ước nguyện tùy theo ý đều  được

_ Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

NAMO  ĀRYA-  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA:  Quy  mệnh Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là KHARA-VĀDA: Tính chất mạnh mẽ tinh tường KHARA-VĀDA: Tính chất mạnh mẽ tinh  tường

JĀHA-VĀDA: Tính chất vững vàng ổn định, tính chất của cội nguồn JAVATĀ: Tính hiệu quả tức thời

JAVATĀ: Tính hiệu quả tức thời SVĀHĀ: Thành tựu cát tường

03/09/2015