VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖾 𑖀𑖢𑖨𑖰𑖦𑖰𑖝𑖯𑖧𑖲𑖨𑖿𑖕𑖿𑖗𑖯𑖡 𑖭𑖲𑖪𑖰𑖡𑖸𑖫𑖿𑖓𑖰𑖝-𑖝𑖸𑖕-𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖦𑖽𑖕𑖲𑖫𑖿𑖨𑖱𑖧-𑖎𑖲𑖦𑖯𑖨-𑖥𑖳𑖝𑖯𑖧 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖀𑖾 𑖪𑖱𑖨 𑖮𑖳𑖽 𑖏𑖓𑖨𑖾

NAMAḤ  APARIMITĀYURJÑĀNA  SUVINEŚCITA-TEJA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA

NAMO MAṂJUŚRĪYA-KUMĀRA-BHŪTĀYA TADYATHĀ: AḤ VĪRA  HŪṂ KHACARAḤ

_Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Trà La Thứ Tự Nghi Quỹ Pháp ghi nhận  là:

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hay niệm tụng Đà La Ni này một biến, liền được tự hộ giúp.

Nếu tụng hai biến, liền hay hộ giúp Đồng  Bạn

Nếu tụng ba biến, liền hộ giúp rộng lớn cho nơi cư trú. Bồ Tát Thập Địa (Daśa- bhūmi) chẳng thể vượt hơn, huống chi là các chúng sinh loại  nhỏ.

Nếu tụng bốn biến, liền được ủng hộ cho vợ  con

Nếu tụng năm biến, liền hay ủng hộ cho tất cả quyến  thuộc

Nếu tụng sáu biến, liền hay ủng hộ cho tất cả  thành,  ấp,  thôn,  phường, làng xóm…

Nếu tụng bảy biến liền hay ủng hộ cho tất cả chúng sinh, các nhóm khổ   nạn…

Nếu lúc muốn mặc áo, thời nên gia trì bảy biến, hay trừ tất cả ác độc với các tai nạn.

_ Nếu lúc muốn rửa tay mặt thời gia trì vào nước sạch bảy biến, rồi rửa tay mặt…hay khiến cho chúng sinh quý ngưỡng, hết thảy các loài gây ác nhìn thấy đều sẽ hàng phục, tất cả các người đều tuân phục kính trọng, trừ tâm ác ấy, sinh Tâm vui   vẻ.

_ Nếu người bị bệnh: thân thể, chi tiết đau buốt. Gia trì vào  nước nóng ấm  108 biến rồi tắm rửa, tức được mộng tốt, liền trừ khỏi  bệnh.

_ Nếu mỗi ngày vào lúc sáng sớm, lấy một bụm nước, gia trì bảy biến rồi uống vào trong thân thì hết thảy ác báo đều sẽ tiêu diệt, huống chi là kẻ không có tai ách với tội dơ của ba nghiệp cũng được tiêu sạch, thọ mệnh lâu  dài.

_ Nếu gia trì vào thức ăn uống bảy biến thì ăn nhằm chất độc, cũng chẳng thể gây hại

_ Nếu nhìn thấy người ác, oan gia. Nên tu niệm tụng liền tự hàng phục, trừ nhiếp

Tâm giận dữ, hướng Tâm hiền lành đến với  nhau

_ Nếu có nơi chốn đáng sợ, chí thành niệm tụng, liền được không sợ  hãi

_ Nếu lúc nằm thời tụng 108 biến, liền được mộng tốt, hay biết việc thiện  ác

_ Nếu người bị bệnh sốt rét. Người trì tụng quán khuôn mặt của người bệnh ấy, tụng Chân Ngôn này 1008 biến, tức trừ khỏi bệnh sốt  rét.

_ Nếu lúc vào trận thời nên dùng Ngưu Hoàng viết Chân Ngôn này, đeo ở trên thân thì tất cả đao, gậy, cung tên, mâu, búa chẳng thể gây thương tích làm   hại.

_ Nếu lúc vào trận thời, nên vẽ tượng Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử với Chân Ngôn để trên voi, ngựa dẫn đầu trước đoàn quân thì các nhóm quân giặc chẳng thể gây hại, tự nhiên lui tan.

_ Thường tu niệm tụng thì hết thảy tội của nhóm: năm nghịch, bốn nặng, mười ác đều được tiêu diệt, sẽ được nhìn thấy Văn Thù Sư Lợi. Đi đứng ngối nằm thường tu thọ trì, niệm tụng, nhớ giữ chẳng quên, mỗi lần tụng 108 biến đừng cho đoạn tuyệt…thường được tất cả chúng sinh hàng  phục.

_ Nếu gia trì vào búi tóc bảy biến, thì tất cả chúng sinh nhìn thấy đều sẽ hàng phục, người ác lui tan.

_ Nếu hay mỗi ngày ba Thời, y theo Pháp vào Đạo Trường, một Thời riêng 108 biến thì sự mong cầu đều được vừa ý, viên mãn đầy đủ, được đại phú quý, chỗ hành tự tại, lúc lâm chung thời được Phổ Môn Tam Muội với nhìn thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”.

03/09/2015