THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẠI THÂN CHÚ BẢN

Hán dịch: Nam Thiên Trúc_ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH