THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT
QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI CHÚ BẢN

Hán dịch: Đời Đường – Đại Hoằng Giáo – Tam Tạng Sa Môn KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch.
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

 1. Nẵng mộ la đát-nẵng đát-la dạ dã
 2. Nẵng mạc a lị-dạ
 3. Phộc chỉ đế thấp-phộc la gia
 4. Mạo địa tát đát-phộc gia
 5. Mãng hạ tát đát-phộc gia
 6. Mãng hạ ca lỗ nĩnh ca gia
 7. Tát ma mãn đà nẵng
 8. Chí ná nẵng ca la gia
 9. Tát ma bà phộc
 10. Sa mẫu nại-lăng tạc sái noa ca la gia
 11. Tát ma di-dạ địa
 12. Bả-la xả mãng nẵng ca la gia
 13. Tát mê để đa-dữu bả nại-la phộc
 14. Vĩ na xả nẵng ca la gia
 15. Tát bà ma duệ số
 16. Đát-la noa ca la gia
 17. Đả tư-mai nẵng mãng tư-cát-lị đa-phộc y na ma a lị-dạ
 18. Phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la bán sử đan nễ la kiến xá bế
 19. Nẵng mãng ngột lị ná gia
 20. Ma vật-sắc đả dĩ sử-dạ nhĩ
 21. Tát ma tha ta đà kiến
 22. Thú bạn a nhĩ diên
 23. Tát ma bộ đá nam
 24. Ba phộc mạt nga vĩ thú đà kiếm
 25. Đát nễ-dã tha
 26. Án
 27. A lộ kế a lộ ca mãng để
 28. Lộ ca để ngật-sái đế hề hạ lệ a lị dạ
 29. Phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la
 30. Mãng hạ mạo địa tát đa phộc
 31. Hề mạo địa tát đa phộc
 32. Hề mãng hạ mão địa tát đa phộc
 33. Hề tỷ-lị dã mạo địa tát đa phộc
 34. Hề mãng hạ ca lỗ nĩnh ca
 35. Đồ mãng la ngột-lị ná diên
 36. Tứ tứ hạ lệ a lị gia
 37. Phộc lộ chỉ đế thấp phộc la
 38. Mãng hề thấp-phộc la
 39. Bả la mãng đa-la chất đa
 40. Mãng hạ ca lỗ nĩnh ca
 41. Cự lỗ cự lỗ yết mãn ta đại gia ta đại gia
 42. Vĩ nễ diên
 43. Ninh hề nhĩ hề đa phộc lan
 44. Ca mãn nga mãng
 45. Vĩ hãn nga mãng vĩ nga mãng tất đà dụ nghi thấp-phộc la
 46. Đổ lô đổ lô vĩ diễn để
 47. Mãng hạ vĩ diễn để
 48. Đà la đà la đạt lệ ấn-niết lệ tự thấp phộc la
 49. Tả la tả la vĩ mãng la vĩ mãng la
 50. A lị dạ
 51. Phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la
 52. Nhĩ nẵng ngật-lị sử-noa
 53. Nhạ tra mãng cự tra
 54. Phộc lam ma bả-la lam ma vĩ lam ma
 55. Mãng hạ đồ đà vĩ nễ-dạ đà la
 56. Bá la bá la mãng hạ bá la
 57. Ma la ma la mãng hạ ma la
 58. Tả la tả la mãng hạ tả la
 59. Ngột-lị sử-noa vật-lật noa nễ lật già
 60. Ngột-lị sử-noa bả khất-sái nê già đá nẵng
 61. Hề bả ná-mãng hạ đồ la
 62. Tả la tả la nĩnh xá tả lệ thấp-phộc la
 63. Ngột-lật sử-noa tát la bả ngật-lị đả dã nhĩ-dụ bả vĩ đa
 64. Ế hề hề mãng hạ phộc la hạ mẫu khư
 65. Đát-lị bổ la ná hạ nĩnh thấp-phộc la
 66. Nẵng la dã noa phộc lộ bả
 67. Phộc la mạt nga a lị hề nĩnh la kiến tha hề ma hạ ca la
 68. Hạ la hạ la
 69. Vĩ sa nê nhĩ đá độ ca tả
 70. La nga vĩ sa vĩ nẵng xả nẵng
 71. Na-vị sa vĩ sa vĩ nẵng xả nẵng
 72. Mộ hạ vĩ sa vĩ nẵng xả nẵng
 73. Hộ lỗ hộ lỗ Mãng la hộ lỗ hạ lệ
 74. Mãng hạ bả na-mãng nẵng bà
 75. Tát la tát la
 76. Đồ lị đồ lị
 77. Tô lỗ tô lỗ
 78. Mẫu lỗ mẫu lỗ
 79. Mẫu địa dã mẫu địa dã
 80. Mạo đại-dã mạo đại dã
 81. Nhĩ đế
 82. Nễ la kiến thá ế hê hề ma mãng tư-thể đa đồ-ứng hạ mẫu khư
 83. Hạ sa hạ sa
 84. Muộn tả muộn tả
 85. Mãng hạ tra tra hạ san
 86. Ế hề hề mãng hạ tất đà dụ nghệ thấp-phộc la
 87. Sa noa sa noa phộc tế
 88. Ta đại gia ta đại gia vĩ nễ-diên
 89. Đồ mãng la đồ mãng la
 90. Chiêm bà nga mãn đan lộ chỉ đa vĩ lộ chỉ đan
 91. Lộ kế thấp-phộc lan đát tha nga đan
 92. Ná ná ê danh ná lị-xả nẵng
 93. Ca mãng tả na-lị xả nan
 94. Bả-la cật-la ná gia mãng nẵng sá hạ
 95. Tất đà dã sá hạ
 96. Mãng hạ tất đà dã sá hạ
 97. Mãng hạ tất đà dã sá hạ
 98. Tất đà dụ nghệ thấp-phộc la gia sá hạ
 99. Nễ la kiến xá gia sá hạ
 100. Tát la hạ mẫu khư gia sá hạ
 101. Mạng hạ ná la đồ ứng hạ mẫu khư gia sá hạ
 102. Tất đà vĩ nễ-dạ đạt la gia sá hạ
 103. Bả na-mãng hạ tất-đát gia sá hạ
 104. Ngật-lị sử-noa la ba ngật-lị dạ dã nhĩ-dụ bả vĩ đa gia sá hạ
 105. Mãng hạ la cự tra đà la gia sá hạ
 106. Chiết yết la dữu đà gia sá hạ
 107. Thắng khư nhiếp na nễ mạo đà nẵng gia sá hạ
 108. Ma mãng tư-kiến đà vị sa tư-thể da
 109. Ngật-lị sử-noa nhĩ nẵng gia sá hạ
 110. Nhị-dạ khư-la chiết mãng nễ phộc sa nẵng gia sá hạ. Lộ kế thấp-phộc la gia sá hạ
 111. Tát ma tất đệ thấp-phộc la gia sá hạ
 112. Nẵng mộ bà nga phôc đế a lị-dạ phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la gia mạo địa tát đát-phộc gia. Mãng hạ tát đát-phộc gia. Mãng hạ ca lỗ nĩnh ca gia. 113. Tất-điện đổ danh mãn đa-la bả na gia sá hạ.