THẤT DIỆU TINH THẦN BIỆT HÀNH PHÁP

Hán văn: NHẤT HẠNH soạn
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Tháng Giêng, ngày 15 (Dực: Uttara-phalgunī)

Tháng hai, ngày 15 (Giác: Citrā)

Tháng ba, ngày 15 (Đê: Viśākhā)

Tháng tư, ngày 15 (Tâm: Jeṣṭha)

Tháng năm, ngày 15 (Cơ: Pūrva-āṣāḍhā)

Tháng sáu, ngày 15 (Nữ: Śravaṇā)

Tháng bảy, ngày 15 (Thất: Pūrva- bhādrapadā)

Tháng tám, ngày 15 (Lâu: Aśvinī)

Tháng chín, ngày 15 (Mão: Kṛtikā)

Tháng mười, ngày 15 (Chủy: Mṛga-śirsas: Tuy Tú)

Tháng mười một, ngày 15 (Quỷ: Puṣya) Tháng mười hai, ngày 15 (Tinh: Maghā)

Hoàng Đế Huyền Tôn, năm đầu Khai Nguyên, một đêm đối phó với Đông Binh, lìa cung điện rồi hạ trại ở bên cạnh binh lính. Lúc đó Huyền Tôn mang Hòa Thượng Nhất Hạnh theo hầu, đột nhiên Nhất Hạnh làm Pháp hạ được các Quỷ do các Tinh Thần (ngôi sao) cai quản, đều tụ tập lại, chịu sự bó buộc răn dạy của Sắc Pháp (Pháp thuộc sắc lệnh)…hết thảy đều được xét hỏi thời biết các Tinh Thần, 28 Tú Thần đều cùng cai quản loài Quỷ hành bệnh, tổng cộng có 30 Quỷ ngày đêm thường dạo ở nhân gian, dựa vào người bị suy yếu liền được no say. Ở nhà của Chính Vương thì không do đâu mà được thức ăn uống ấy.

Khi ấy, sao chép rồi tâu lên Huyền Tông: “Chỉ có Bệ Hạ là người duy nhất nhận được”

Pháp này, sau Huyền Tôn thì nước Thục may mắn có người ở nhà của Cao Lực Sĩ được truyền bản này. Đến nay, Thiên Hạ ít có ai hơn được, ngàn vàng chẳng truyền. Như ngày có được, rõ ràng y theo Pháp cúng tế, mới chẳng mất một thứ gì. Con đường thông suốt lưu lại, không có gì hơn được điều này vậy.

_Quỷ Vương Phó Ưu Bà thâu cấm các Quỷ hành bệnh đi theo 28 Tú. Phàm muốn biết bệnh tật của nhân gian đều do nhóm hành bệnh thuộc sự cai quản của 28 Tú gây ra. Pháp này, mỗi mỗi thông với Thần Thông, có tên gọi là Tây Quốc Thất Diệu Biệt Hành Pháp  Bảy Diệu (Sapta-grahāṇi) tức là nơi cai quản 28 Tú (Aṣṭāviṃśati nakṣatrāṇi), 28 Tú tức là nơi cai quản Hành Bệnh Quỷ Vương. Trước tiên nên nhớ kỹ ngày của bảy Diệu.

Liền Chú Nguyện rằng: “Ngày nay là ngày bí mật (mật nhật), nhóm 28 Tú thuận với nhóm Giác Tinh (Citrā) trực nhật, gấp rút như lửa (hỏa cấp) vì (họ tên…..) thâu cấm Quỷ ấy, đều hạn định ngay trong ngày khiến cho khỏi bệnh. Nếu trái ngược thời chẳng thể được, liền dùng đinh sắt đóng bên trên bên dưới bàn tay bàn chân của Quỷ ấy”

_Nếu muốn biết ngày của 28 Tú, chỉ cần kiếm 12 tháng lúc trước là tháng nào? Được ngày ghi bên dưới, liền đều từ lúc trước lúc sau của ngày 15, y theo số thứ tự của . Cách loại trừ này sẽ xác định được không có sai lầm. Số trước ngày 15 là 14, 13. Số sau ngày 16 tức là 17, 18…Trong đó có 30 con Quỷ, hai Tú là Văn Tinh, Thần Tinh. Tức trong 28 Tú chẳng liệt kê hai Tú này, xác định tên gọi chỉ hướng theo ngày mà loại ra rồi phụ thêm vào 28 Tú liền đúng.

Hai ngôi sao Văn Tú, Thần Tú du hành không có hạn kỳ xác định dừng lại ở đâu, bởi thế chẳng định liệt kê tên gọi. Người hiểu đọc tìm mà tự biết. Khi đã vẽ Quỷ ấy thời mỗi mỗi đều nên như Pháp, chẳng được thấy điểm tô vẽ màu, đều nên như Pháp:Rượu, thịt khô, giấy tiền…mỗi mỗi y hướng theo thứ tự ghi bên dưới 28 Tú.

Người Hiền đã được các sự bí mật sâu xa thì ngàn vàng chẳng truyền. Điều này mới thông suốt con đường lưu lại thứ tự, cần phải bảo trọng cất giữ trong rương, đừng để cho kẻ Tiểu Nhân có được. Đạo của Trời chẳng cho phép tiết lộ. Đạo này tinh nhiệm, ở đời không có thứ gì hơn được Pháp này vậy

Quỷ Vương Phó Ưu Bà thống lãnh các chúng Quỷ, thường dạo ở Thế Gian làm cho chúng sinh: có nhiều bệnh tật, người được sống đến trăm tuổi…đều phải trải qua nhận chịu.

Mười hai người này đồng một Giáo. Nếu người có Phước mạnh thì được sống thọ đủ một trăm năm, nếu người có mệnh yếu đều chịu theo khuôn mẫu gây trở ngại mà chết, không có hạn số, thật đáng thương vậy!…

_Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương cùng với các Tinh Tú, các hàng Thần, các hàng chúng sinh của Ta, khiến biết Thiện Ác. Nay sẽ cho kêu gọi Quỷ Vương ứng với thời gian bị bệnh ấy cùng với Tính Danh của Ta.

Quỷ Vương hợp với Quỷ hành bệnh, tổng cộng có 30 người du hành không có chỗ trụ xác định (định trụ), thường ở tại đường đi của nhân gian, người phàm không thể biết.

Gom hết nơi thâu quản của 28 Tú, chỉ ghi chép ngày bị bệnh với khi cúng tế chữa bệnh mà nói.

Tức nên vẽ lấy hình của Quỷ trực nhật kèm viết tên của Quỷ ấy rồi khiến cho Tú Trực Vương thâu cấm thì người bị bệnh ấy, ngay trong ngày liền khỏi bệnh, đều y theo đây, lại thực hành Pháp dụng tức không có bệnh gì chẳng khỏi. Có điều bệnh đấy đều nên ghi nhớ ngày bị bệnh, mỗi mỗi y theo Pháp này mà cấm chế. Quỷ ấy bị ghi chép rồi thì trong khoảng một trăm năm chẳng dám đến cửa nhà vậy

_Mão Tinh (Kṛtikā) trực nhật: Quỷ ấy tên là Hắc Lâm ni. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này đột nhiên ở bên đường đi, đánh người ngã xuống, khiến mất âm giọng chẳng nói chuyện được.

Nên vẽ hình của Quỷ này và viết tên Quỷ ấy. Ở trong nhà người bệnh, đốt một chén đèn, dùng một chén rượu trong, một miếng thịt khô trắng… cúng tế Mão Tú. Người bệnh ấy ngay trong ngày nói chuyện được. Lại chẳng nên cầu xin vị Thần Kỳ (thần đất) khác, ngay trong ngày cúng tế đều nói họ tên của người bệnh với Mão Tú, lại bái lạy xong, chẳng được nói chuyện với người khác. ấy tự biết, ắt cho thâu cấm Quỷ kia vậy

_Tất Tinh (Rohiṇī) trực nhật: Quỷ ấy tên là Đa Tri Thái, là Quỷ hành bệnh này khiến trong Tâm con người buồn bực, nóng như lửa, phiền loạn, chuyển động chẳng được, quên trước mất sau. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này.

Nên lấy 50 xâu giấy tiền mới, dùng rượu trong, thịt khô trắng. Chọn giờ Ngọ trong ngày, hướng về Chính Nam cúng tế, đều nên nêu rõ họ tên của người bệnh, nên dâng rượu bảy lần, chỉ lễ bái Tất Tú không nói chuyện với người khác thì người bệnh ấy ngay trong ngày được khỏi bệnh. Nếu chợt có người hiền thiện mặc áo màu vàng đến gặp gỡ, ắt chẳng cho vào cửa, cần phải ngăn cấm. Y theo lúc trước, vẽ hình Quỷ, đóng đinh sẽ tốt

(Theo kinh nghiệm khác thì sau khi hết bệnh, phải nhổ đinh ra. Nếu không sẽ bị tai họa)

_Sâm Tú (Ārdra) trực nhật: Quỷ ấy tên là Phục Ứng Sâm Tinh. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người chợt nổi Tâm ác, nghiêng trở nôn mửa chẳng ngừng, hoặc bị nóng lạnh. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.

Dùng rượu sạch trong, thịt khô trắng…như Pháp cúng tế Sâm Tú, nói họ tên của người bệnh, chỉ lễ bái Sâm Tú, dâng rượu chín lần rồi ngưng, viết hình Quỷ ấy cấm chế thì người bệnh liền khỏi. Sau này Quỷ ấy chẳng dám đến trước cửa của người

Ngay lúc cúng tế này, nếu có Tăng Ni đi đến giao tiếp thì chẳng được cho vào cửa. Khiến người bệnh trong 21 ngày không được uống rượu, nếu uống rượu sẽ chết. Cần phải tác ý cấm kỵ, chặt đứt. Lại ba lần ghi nhớ ngay trong Tâm, đừng tạm quên mất vậy.

_Liễu Tinh (Āśleṣā) trực nhật: Quỷ ấy tên là A Xá Quốc. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho người chợt nói lớn chợt nói nhỏ như người mất Tâm. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.

Nếu chẳng tin thì người bệnh trong một năm sẽ chết. Quỷ này thuộc ngôi sao (Liễu Tinh) này, ghi nhớ được ngày bệnh. Nên dùng rượu trong, thịt khô trắng…như Pháp cúng tế Liễu Tinh, ngay trong ngày có ứng nghiệm.

Ngay lúc cúng tế thời chẳng được gặp mặt vợ con. Cách lúc cúng tế sau một ngày liền được gặp nhau. Quỷ ấy trọn đời chẳng dám đến trước cửa, khiến cho người bệnh tăng Phước, kéo dài tuổi thọ đến trăm tuổi không bị chết yểu, một đời vĩnh viễn không có tai dịch vậy

_Tinh Tú (Maghā) trực nhật: Quỷ tên là Vạn Tùng Thạch. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho người đi lại chẳng được, hoặc nóng lạnh chẳng định. Đây là sự gây tạo của Quỷ này, thuộc Tinh Tú này.

Dùng một trăm xâu giấy tiền, rượu trong cúng tế, một ngày dâng rượu bảy lần rồi ngưng, chẳng được cho người mặc áo trắng đi đến. Giả sử đã đến thì chẳng cho ngồi, cũng chẳng được cho người này biết Pháp cúng tế. Vì người đã đến sẽ bị Quỷ dùng thế cho người bệnh, thay cho mạng của người vậy, cần phải biết rõ.

_Trương Tú (Pūrva-phalgunī) trực nhật: Quỷ tên là Vân Công Kỳ. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này, thường thích gây bệnh cho nam nữ nhỏ tuổi trong nhà, khiến cho ngời hoặc nóng lạnh, hoặc bị Thủy Lị chẳng ngưng. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.

Ngày bị bệnh, dùng 40 xâu giấy tiền, rượu trong, thịt khô trắng…giờ Ngọ bày cúng tế. Trong nhà để một chén đèn. Chú là: “Nam nữ nhỏ tuổi, tên họ là…” chỉ nói rõ thì ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.

Nếu người lớn, ngày này bị bệnh, chẳng cần thiết cúng tế, ba ngày tự khỏi bệnh vậy.

_Dực Tú (Uttara-phalgunī) trực nhật: Quỷ tên là Hành Âm Phong. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này thường thích vào nhà người gây tai vạ cho nam nữ nhỏ tuổi, khiến chợt ăn, chợt té, mất âm giọng chẳng nói chuyện được. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.

Nên dùng rượu trong, thịt khô trắng cúng tế thì người bệnh ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.

Nếu chẳng tế lễ, chẳng được tên gọi của Quỷ này thì người bị bệnh, trong ba ngày sẽ chết.

Nếu hiểu biết Pháp cúng tế này, kêu gọi tên của Quỷ ấy, khiến vị Tú Thần này thâu cấm Quỷ ấy thì nam nữ bị bệnh ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.

Nếu người lớn, ngày này bị bệnh đều chẳng sợ, chẳng cần dùng Pháp cầu tế

_Chẩn Tú (Hasta) trực nhật: Quỷ tên là Đương Nhật Lưu. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này đột nhiên khiến cho người nôn ụa khan, tim ruột đau buốt chẳng ngừng. Đây là sự gạy tạo của Quỷ này, thuộc Chẩn Tú này.

Nên dùng bảy xâu giấy tiền, rượu trong, thịt khô trắng. Giờ Ngọ trong ngày thời cúng tế, dâng rượu bảy lần rồi ngưng. Viết hình của Quỷ ấy thâu cấm.

Ngay ngày cúng tế, chợt có một người con gái đi đến thì chẳng nên gọi vào. Nếu chẳng cúng tế Tú này thì trong bảy ngày sẽ chết. Nếu y theo Pháp này cúng tế thì thọ mệnh đến một trăm tuổi, ắt nên tin tưởng sâu xa vậy

_Cơ Tú (Pūrva-āṣāḍhā) trực nhật: Quỷ tên là A Chi Bà. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này kêu gọi nam nữ nhỏ tuổi trong nhà, chợt bị bệnh nóng sốt, khóc đêm, khóc chẳng dừng. Lâu dài chẳng biết Quỷ này để cầu tế thì nam nữ bị bệnh trong 14 ngày sẽ chết.

Nên dùng 100 xâu giấy tiền, chọn giờ Thân, ở trong nhà, ngay trong phòng để hai chén đèn. Dùng rượu trong, thịt khô trắng cúng tế Cơ Tú, ắt nam nữ ấy ngay trong ngày liền khỏi bệnh.

Nếu người lớn, ngày này bị bệnh thì trong ba ngày tự khỏi.

_Nữ Tú (Śravaṇā) trực nhật: Quỷ tên là Ưu Dạ Gia. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến người đi ra, chạy trên đường lộ, một mình nói lớn nói nhỏ, chẳng biết tốt xấu. Đây là sự gây tạo của Quỷ này, thuộc Nữ Tú

Nên dùng mười xâu giấy tiền, rượu trong, thịt khô trắng cúng tế. Nói rằng: “Xin Thanh Nữ Tú cho thâu cấm Quỷ này”, thì người bệnh ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.

Ngày cúng tế, chợt có người cúng tế (tế nhân) đi đến thì chẳng cho vào. Nếu chẳng báo lại thì Pháp ấy tuy cúng tế xong, cuối cùng không có công dụng. Cấm Kỵ được thì tốt

_Đẩu Tú (Uttara-āṣādhā) trực nhật: Quỷ tên là Đa Cư Gia. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này chợt khiến cho tay chân của con người chẳng cử động, dù là hành động nhỏ cũng chẳng được, đều là sự gây tạo của Quỷ này. Nếu chẳng biết có Pháp thì sau ba năm trở đi, tự khỏi bệnh.

Nên dùng 300 xâu giấy tiền, rượu tốt, thịt khô trắng, chọn giờ Thìn, ở trong nhà, bên trong phòng của người bệnh, để bảy chén đèn, dâng rượu bảy lần rồi ngưng, quay lại nói họ tên của người bệnh, lễ bảy bái thì người bệnh trong bảy ngày hành động được.

Ngay ngày cúng tế, chợt có Tăng Ni đến cửa thì dùng rượu đắng thưa hỏi (dùng lời khó khăn để ngăn cản), nếu gắng sức vào ắt có sự đình trệ.

 

_Chủy Tú (Mṛga-śirsas: Tuy Tú) trực nhật: Quỷ tên là Thường Vô Cực. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho trong nhà không có việc gì, tự nhiên chồng vợ duyên theo việc nhỏ nhặt, cùng nhau phá nhà. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.

Nên dùng 49 xâu giấy tiền, rượu, thịt khô cúng tế. chỉ dâng bái rượu 13 lần rồi ngưng.

Chẳng gặp được Pháp cúng tế này thì nhà ấy, ban đêm chợt có một người ở trong nhà tự đứng mà chết.

Ngày cúng tế ấy chợt có người nữ đi đến thì chẳng được cho vào cửa, như vậy thân quyến cũng chẳng được vào vì cấm kỵ vậy.

_Giác Tú (Citrā) trực nhật: Quỷ tên là Dạ Cư Sơn. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người chợt bệnh rét lạnh chẳng ngưng, ăn chẳng được. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này, thuộc Giác Tú cai quản.

Nên dùng rượu trong, thịt khô trắng, chọn ngày người bệnh gặp tai vạ, dùng bảy xâu giấy tiền cúng tế. Chọn ngay giờ Ngọ thời khiến cho người bệnh ngay trong ngày được khỏi bệnh.

Ngày cúng tế ngôi sao, chợt có người mặc áo màu vàng đi đến thì nên thưa hỏi khó khăn, nếu cố gắng vào ắt cho người bệnh thích hợp với sự tốt lành vậy.

_Tỉnh Tú (Punarvasu) trực nhật: Quỷ tên là Văn Độ Trực. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người chợt tế xuống đất, chết đi rồi sống lại, tức là sự gây tạo của Quỷ này. Nếu chẳng gặp Pháp này thì người bệnh trong bảy ngày sẽ chết.

Ghi chép được ngày bị bệnh, nên dùng 49 xâu giấy tiền, trà ngon mới cúng tế, chỉ lễ bái này bảy bái, chẳng được nói chuyện với người khác.

Ngay lúc cúng tế, chợt có một người nữ đến nhà, khi giao tiếp chẳng được cho vào. Nếu có người nam nhỏ tuổi đến thì dùng rượu đắng mời vào ngồi, bày trà ngon khiến uống một ngụm, tức người bệnh liền khỏi bệnh. Hãy ghi nhớ rõ ràng…

_Quỷ Tú (Puṣya) trực nhật: Quỷ tên là An Tiểu Đề. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người trong giấc mộng làm một người nữ, ép bức tinh thần con người, chia rẽ gièm pha, dồn dập nhìn thấy….đấy là bản thân của Quỷ này.

Nhiều lúc chẳng hiểu biết là ngày của Quỷ này, phát triển thành bệnh Truyền Thi (sai khiến thân xác) nhiễm hợp với sự dơ bẩn vẩn đục, bắt thẳng hết người trong một nhà, nhanh chóng sai khiến, bị bệnh trong ba năm liền chết.

Cần phải dùng Pháp này cúng tế với ghi nhớ lúc nằm mộng là Quỷ Tú đấy. Nên dùng hương của Phật, 100 xâu giấy tiền, trà ngon mới cúng tế thì Quỷ ấy chẳng dám đi đến gây não hại, đều nên đóng đinh bên trên bên dưới, ắt hiệu nghiệm vĩnh viễn

(Theo kinh nghiệm khác thì sau khi hết bệnh, phải nhổ đinh ra. Nếu không sẽ bị tai họa)

_Đê Tú (Viśākhā) trực nhật: Quỷ tên là Nan Phù. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này chợt khiến cho con người sớm lạnh chiều nóng đều là sự gây tạo của Quỷ này, thuộc Đê Tú

Nên dùng 49 xâu giấy tiền, rượu ngon, thịt khô trắng cúng tế. Dâng thịt khô hai lần, dâng rượu chín lần, nên chí Tâm lễ bái , chẳng được nói chuyện với người khác.

Ngay ngày cúng tế chợt có một đức trẻ khoảng 10 tuổi đi đến trước cửa thì chẳng được cho vào, cần phải ngăn cấm. Tốt nhất nên ghi nhớ dự phòng sẵn thì tốt.

_Phòng Tú (Anurādhā) trực nhật: Quỷ tên là Bách Tuế Công. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người đi dừng theo thứ tự, như sau lưng có người đi theo, lông tóc dựng đứng rét lạnh. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này.

Chẳng biết có Pháp cúng tế này, chưa qua khỏi một năm thì thân bị bệnh mất Tinh Hồn, đi thẳng đến đường lộ, điên cuồng mà chết.

Nên dùng 200 xâu giấy tiền, rượu ngon, thịt khô cúng tế. Chọn giờ Thân, đốt đèn, dùng năm chén rượu, chẳng được nói chuyện với người khác.

Ngay ngày cúng tế, chợt có người cô độc vào nhà thì người bệnh ấy liền khỏi bệnh, trăm tuổi chẳng chết.

_Tâm Tú (Jeṣṭha) trực nhật: Quỷ tên là Thường Dạ Kiến. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người chợt lạnh chợt nóng, một ngày ác, một ngày tâm khốn khổ, chẳng chịu ăn uống. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này.

Nên dùng 120 xâu giấy tiền, rượu trong, thịt khô trắng cúng tế thì người bệnh ấy ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh, được thêm thọ mệnh

Nếu chẳng gặp Pháp này thì trong ba nắm ắt chết ở xứ người (tha hương)

_Vĩ Tú (Mūlā) trực nhật: Quỷ tên là Bách Hắc Sơn. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người bị âm thũng, nam nữ đều chẳng chuyển động được thân. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này, thuộc sự cân nhắc của Vĩ Tú

Nên dùng 49 xâu giấy tiền màu vàng, rượu ngon, thịt khô cúng tế thì người bệnh ấy ngay trong ngày khỏi bệnh, chẳng được cầu xin Thần Quỷ khác, dâng ba chén rượu chín lần rồi ngưng.

Ngày cúng tế chợt gặp ông lão đi đến trước cửa, ăn nên chịu khó thỉnh vào nhà, dùng lễ cung kính thiết đãi, đừng khinh thường.

 

_Đẩu Tú (Uttara-āṣādhā) trực nhật: Quỷ tên là Mộc Lâm Âm. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người ban đêm chẳng dám đi một mình, khi đi thì mỗi mỗi bước chân tự chạy vội, kềm chế chẳng được. Nếu chẳng gặp Pháp này thì chưa qua một năm hoặc trong 100 ngày sẽ chết.

Nên dùng 100 xâu giấy tiền, rượu tốt, thịt khô trắng cúng tế thì người bệnh ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh. Sau khi cúng tế, đang đêm đi một mình không còn sợ sệt, vĩnh viễn chẳng lo sợ, đều nên chú ý vậy

_Kháng Tú (Svātī) trực nhật: Quỷ tên là Viên Xoa Kê. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người mở con mắt chẳng được, tâm ác, nóng lạnh dấy lên, dừng lại chẳng được. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này. Quỷ ấy thuộc Kháng Tú

Nên dùng 49 xâu giấy tiền, chọn giờ Ngọ trong ngày, dùng rượu trong tốt, thịt khô trắng cúng tế.

Nếu chẳng gặp Pháp này, tức bệnh nhân đến 49 ngày sẽ chết.

Chỗ cúng tế chẳng được cho người ngoài với con nít đi vào nhà, cần phải cấm kỵ.

Tất cả người thân chẳng được vào nhà, rất kỵ vậy.

_Nguy Tú trực nhật: Quỷ tên là Khâu Hành Tiên. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người lui mất tinh thần, giống như người ngu si. Trong một năm chẳng gặp Pháp cúng tế này cấm chế s4 khiến người bệnh đi đến chỗ chết. Quỷ ấy thuộc nguy Tú

Nên dùng 120 xâu giấy tiền màu vàng, rượu ngon, thịt khô cúng tế thì ngay trong ngày, tinh thần bình phục. Quỷ ấy vĩnh viễn chẳng dám đến cửa. Đều nên đóng đinh bên trên bên dưới thân Quỷ

(Theo kinh nghiệm khác thì sau khi hết bệnh, phải nhổ đinh ra. Nếu không sẽ bị tai họa)

 

_Thất Tú (Pūrva- bhādrapadā) trực nhật: Quỷ tên là Ngôn Phá Ái khiến cho con người bị bệnh Thủy Lỵ chẳng ngưng. Nếu chẳng gặp Pháp cúng tế này, liền thành Ác Lỵ ắt đến chỗ chết.

Nên dùng 100 xâu giấy tiền, rượu tốt, thịt khô cúng tế thì người bệnh ấy ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.

Ngày cúng tế ấy chợt có nhóm Độc Quỷ (Quỷ cô độc) vào nhà thì chẳng được gây tổn hại, chỉ dùng phương tiện đuổi ra chẳng cho vào, tức được cấm kỵ

_Bích Tú (Uttara-bhādrapadā) trực nhật: Quỷ tên là Ba Do Điền khiến cho con người ở trên nhà xí té xuống, nói năng chẳng được

Nên dùng 49 xâu giấy tiền, rượu ngon, thịt khô trắng như Pháp cúng tế. Nên vẽ loại hình của Quỷ này, liền chẳng chết, trong bảy ngày dần dần khỏi bệnh, được thêm tuổi kéo dài đến trăm tuổi. Cần phải kính trọng.

_Lâu Tú (Aśvinī) trực nhật: Quỷ tên là Lệnh Ni Cư khiến cho con người: hai bàn chân ứng với xương tủy đau buốt, ngồi nằm chẳng được. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này. Nếu chẳng gặp Pháp cúng tế thì bàn chân ấy liền hư mất.

Dùng chỉ ngũ sắc, 200 xâu giấy tiền, rượu tốt, thịt khô trắng như Pháp cúng tế thì người bệnh trong bảy ngày sẽ khỏi bệnh, liền đi bước nhỏ được.

Ngày cúng tế chẳng được để Tăng Ni vào nhà, cần phải ngăn cấm. Cúng tế xong, các một ngày thì được.

_Khuê Tú trực nhật: Quỷ tên là Hồng Trạch Trí khiến cho con người tiểu tiện chẳng ra được, Âm Dương đau buốt, hành động chẳng được, trong ba ngày chẳng gặp Pháp cúng tế khiến đến chỗ nguy kịch.

Dùng 120 xâu giấy tiền màu vàng, rượu ngon, thịt khô trắng, vào giờ Mùi thời cúng tế, qua ba ngày chẳng khỏi thì đến chỗ chết.

Quỷ ấy một này dạo bốn Thiên Hạ được hiểu biết khắp, tức gấp rút như lửa, cúng tế khiến thâu cấm ắt sẽ khỏi bệnh.

_Vị Tú (Bharaṇī) trực nhật: Quỷ tên là Độc Chỉ Lâu khiến cho con người đại tiệu tiện chẳng thông, hoặc lạnh hoặc nóng, chuyển động chẳng được. Nếu chẳng gặp Pháp cúng tế thì trong 3 ngày, 9 ngày ắt đến chỗ chết.

Dùng 49 xâu giấy tiền, rượu ngon, thịt khô cúng tế thì ngay trong ngày sẽ bình phục như cũ.

Ba ngày mới cúng tế thì người bệnh tức khó cứu chữa được.

 

_Hư Tú (Dhaniṣṭhā) trực nhật: Quỷ tên là Thường Dạ Địch khiến cho toàn thân con người đau buốt, chuyển động chẳng được. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này. Kêu gọi riêng người thầy (Sư Nhân) thì hạn kỳ trong ba ngày tự khỏi bệnh

Dùng 49 xâu giấy tiền, rượu, thịt khô như Pháp cúng tế thì ngay lúc đó được bình phục như cũ

_Thần Tinh trực nhật: Quỷ tên là Bách Phá khiến cho con người hoặc lạnh hoặc nóng chẳng ngưng, tim đầu lạnh buốt, một hướng kêu la, tiếng khóc chẳng dứt. Nếu chẳng gặp Pháp cúng tế này thì trong năm ngày sẽ chết.

Dùng 120 xâu giấy tiền, rượu, thịt khô cúng tế như Pháp lúc trước, nếu cúng tế đến 7 ngày tức chẳng được công ấy, ắt phải chết, chẳng thể cứu được vậy.

 

_Văn Tinh trực nhật: Quỷ tên là Hình Phụng Xoa khiến cho con người: phần phía sau đau buốt như bị tên bắn chẳng thể nhẫn chịu được, đứng ngồi chẳng được. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này. Mới biết được liền gấp rút như lửa, dùng rượu, thịt khô như Pháp cúng tế thì ngay trong ngày liền khỏi bệnh.

Nếu ngoài ba ngày mới cúng tế thì bệnh ấy đã nhập vào tứ chi, khó thể cứu chữa được.

Sắc cho các hàng Tinh Tú, Quỷ Thần không có việc thì đừng đi lại ở nhân gian. Nếu trái ngược sẽ dùng Pháp Tế. Cấp cấp như luật lệnh

_ Pháp cúng tế Tinh Tú khiến dùng nhóm thịt khô, giấy tiền…mỗi mỗi đều y theo Pháp phân biệt lúc trước, dùng chẳng được thiếu một chút nào

Nếu người bệnh chưa khỏi, chỉ xưng họ tên của người bệnh kèm với ngày giờ bị bệnh, lại đừng nói rõ lời: “Nguyện cho người trong nhà được bình yên”, chỉ biết chí bái hình của Tinh Tú, nên nói rõ họ tên của người bệnh và nên mỗi mỗi vẽ lấy phân biệt hình mạo của các Quỷ hành bệnh lúc trước, dạy cho người dùng con mắt thấy hình của các Quỷ, đóng đinh vào tay chân bên trên bên dưới hình Quỷ, ngày sau thâu cấm. Người bệnh ngay trong ngày được khỏi bệnh xong thì rút cây đinh ấy ra. Quỷ đã được thả ra, chẳng dám đến nơi cửa vậy.

Mỗi lần hành bệnh tiếp theo, do từng bị người bệnh biết điều này, lại bị nhà đóng đinh, nên mỗi Quỷ cách xa ngoài năm trăm bước đi, chạy qua và chẳng dám ngó thẳng từ xa vào cửa nhà của này

Ngay lúc Chú Nguyện thời mỗi mỗi đều cần phải nói rõ ràng. Nói các Tinh Tú cùng với người bệnh (họ tên là…) ước mong kịp thâu cấm, đừng khiến cho bệnh chẳng thể khỏi. Người bệnh ấy với người bình thường đều chẳng được nằm phơi trần dưới Tinh Tú. Chợt gặp bệnh này thì người chẳng biết sẽ bị chết vậy.

Hãy cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận

 

THẤT DIỆU TINH THẦN BIỆT HÀNH PHÁP

_Hết_

27/12/2012