PHẬT NÓI KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MỆNH

Hán dịch: Vị Tăng Bà La Môn đem Kinh này đến dâng cho Đường Triều để thọ trì
Việt dịch: HUYỀN THANH

  1. Tham Lang Tinh
  2. Cự Môn Tinh
  3. Lộc Tồn Tinh
  4. Văn Khúc Tinh
  5. Liêm Trinh Tinh
  6. Vũ Khúc Tinh
  7. Phá Quân Tinh

_ Người sinh vào giờ Tý (? Năm Tý) thì hướng vào vì sao này (Tham Lang Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: lúa mùa (Thử_ Giống lúa Hoàng Mễ). Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát

_ Người sinh vào giờ Sửu, giờ Hợi cùng hướng vào vì sao này (Cự Môn Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt dẻ. Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát

_ Người sinh vào giờ Dần, giờ Tuất cùng hướng vào vì sao này (Lộc Tồn Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Gạo tẻ (Cánh mễ) . Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát

_ Người sinh vào giờ Mão, giờ Dậu cùng hướng vào vì sao này (Văn Khúc Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt đậu nhỏ (Tiểu Đậu) . Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát

_ Người sinh vào giờ Thìn, giờ Thân cùng hướng vào vì sao này (Liêm Trinh Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt mè (Ma Tử ) . Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát

_ Người sinh vào giờ Tỵ, giờ Mùi cùng hướng vào vì sao này (Vũ Khúc Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt đậu lớn (Đại Đậu). Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát

_ Người sinh vào giờ Ngọ thì hướng vào vì sao này (Phá Quân Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt đậu nhỏ. Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tinh Phù sẽ được đại cát.

_ Nam mô Tham Lang TinhVận Ý Thông Chứng Như Lai Phật ở Thế Giới Tối Thắng thuộc phương Đông

_ Nam mô Cự Môn Tinh Quang Am Tự Tại Như Lai Phật ở Thế Giới Diệu Bảo thuộc phương Đông

_ Nam mô Lộc Tồn Tinh Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật ở Thế Giới Viên Mãn thuộc phương Đông

_ Nam mô Văn Khúc Tinh Tối Thắng Cát Tường Như Lai Phật ở Thế Giới Vô Ưu thuộc phương Đông

_ Nam mô Liêm Trinh Tinh Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật ở Thế Giới Tĩnh Trụ thuộc phương Đông

_ Nam mô Vũ Khúc Tinh Pháp Hải Du Hý Như Lai Phật ở Thế Giới Pháp Ý thuộc phương Đông

_ Nam mô Phá Quân Tinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật ở Thế Giới Lưu Ly thuộc phương Đông.

Nếu gặp năm Tai tháng ách , nên lễ Kinh này 7 bái.

Bấy giờ Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: “Đã nói Kinh này có đại uy thần, đại uy lực hay cứu tội nặng của tất cả chúng sinh và hay diệt tất cả nghiệp chướng.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Tể Quan, Cư Sĩ, kẻ trai lành, người nữ thiện hoặc giàu sang (phú) hoặc nghèo hèn (tiện) , sinh mệnh lớn nhỏ… đều thuộc sự cai quản (Sở quản) của Bắc Đẩu Thất Tinh. Nếu nghe Kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc. Khuyên bạn bè (Minh hữu) , thân tộc, cốt nhục thọ trì thì đời này được Phước, đời sau sinh lên cõi Trời.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hoặc có người quá cố (Tiên Vong) bị đọa ở Địa Ngục hoặc chịu mọi thứ Cấm Khổ. Nếu nghe Kinh này mà tôn kính cúng dường thì người quá cố kia liền được lìa chốn Địa Ngục được vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hoặc bị Quỷ Mỵ xâm chiếm, Tà Ma quấy nhiễu, mộng ác quái dị khiến hồn phách kinh sợ. Nếu nghe Kinh này mà thọ trì cúng dường thì hồn phách liền được an ninh, vĩnh viễn không có sự sợ hãi.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hoặc mang thân sĩ quan nhận lệnh sai đi hành quân (Chinh hành). Nếu gặp Kinh này mà tin kính cúng dường liền được chuyển sang địa vị sĩ quan cao cấp, rất được đại cát

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hoặc thân bị bệnh tật ràng buộc mà muốn cầu cho nhẹ nhành hết bệnh thì nên ở Tĩnh Thất đốt hương cúng dường Kinh này sẽ được khỏi mọi tật bệnh.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện muốn được tiến đạt, xuất hành lo liệu công việc cầu tài xứng toại, buôn bán phát đạt. Nếu gặp Kinh này mà tin kính cúng dường liền được cầu tài vừa ý , ra vào đại cát.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện hoặc nuôi Tằm bị hư hao, lục súc chẳng yên. Nên ở Tĩnh Thất đốt hương cúng dường Kinh này liền được ruộng Tằm vừa ý, lục súc đông đầy, vĩnh viễn không bị tổn thất cũng không có tai chướng.

Nếu có người nữ mang thai, suốt tháng khó khăn. Nếu gặp Kinh này mà tin kính cúng dường thì mẹ con liền được phân giải, tiêu trừ ách nạn. Sinh con trai gái đều được quả báo đoan chính sống lâu.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện biết được Bắc Đẩu Thất Tinh cai quản sinh mệnh con người thì trong một đời : hết thảy tai ách, miệng tiếng đồn đãi, trăm việc quái lạ… Nếu gặp Kinh này mà tin kính cúng dường thì không có một điều gì có thể gây phương hại được”.

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi nói xong thì kẻ trai lành, người nữ thiện đều cung kính tin nhận, làm lễ rồi giải tán

 

PHẬT NÓI KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MỆNH

_Hết_

05/07/2004