Thắng Man Kinh Giảng Ký
Huyền Luận

Đại Sư Ấn Thuận giảng
Thích Quán Tạng tập chú
Thích Pháp Chánh dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Thùy Duyên