QUẢNG ĐẠI PHÁT NGUYỆN TỤNG
Nguyên tác: Bồ-Tát Long Thọ
Hán dịch: Sa-môn Thi Hộ, người Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Hết thảy loài chúng sanh có mặt
Đời quá, hiện, vị lai vô tận
Cõi của chư Phật rộng vô biên
Vô biên cõi trần kia đầy đủ
Lại mỗi một trần là một cõi
Cõi Phật số nhiều như bụi trần
Bậc Chánh Giác trong mỗi một cõi
Vô lượng như bụi, tôi lễ khắp
Các cõi Phật gấp số trần kia
Chu Phật mỗi cõi tôi xưng tán
Tôi thường nhất tâm mà cúng dường
Trải qua số kiếp nhiều như bụi
Đảnh lễ chư Phật, pháp và chúng
Ngôi Tam Bảo tôi thường quy mạng
Tôi đều đem hết muôn hoa đẹp
Và các khối báu thường rộng thí
Nếu tôi đã khởi hết thảy tội
Tôi nay xin sám hối cùng khắp
Hoặc hết thảy tội tôi chưa sanh
Hết thảy thời tôi thường xa lìa
Có hết thảy việc phước thù thắng
Tôi thường tùy hỷ với tất cả
Phước nầy hồi hướng chúng hữu tình
Và Quả Phật Bồ đề vô thượng
Như trong chánh pháp lời Phật dạy
Nguyện lựa kiên cố lại chơn thật
Con thường cúng dường các Thế Tôn
Nguyện con sau cùng được thành Phật
Nguyện con đời đời đủ trí sâu
Thường như Bồ-Tát Diệu Kiết Tường
Tâm Bi dứt khổ cứu thế gian
Nguyện như Bồ-Tát Quán Tự Tại
Mắt thương hiền lành nhìn chúng sanh
Nguyện cùng đấng Phổ Hiền không khác
Ý Từ khéo quán các hữu tình
Nguyện con thường như đấng Từ Thị
Bố thí nguyện như kho hư không
Trì giới nguyện như tuệ thần thông
Nhẫn nhục, Tinh tấn hai môn độ
Nguyện con thảy như Thường Tinh Tấn
Định lực hay nhiếp các tán loạn
Nguyện con được như Kim Cang Thủ.
Khéo nói mười Địa, các pháp môn
Thuyết trí nguyện như Kim Cang Tạng
Đối Phật Thế Tôn khéo thưa hỏi
Nguyện con được như Trừ Cái Chướng
Thâm tâm trí tuệ đủ kiên cố
Nguyện con thường như Kiên Cố Tuệ
Thần thông vô ngại, khéo phương tiện
Nguyện con được như Vô Cấu Xưng
Khéo giữ các căn lành chúng sanh
Siêng mạnh nguyện như Thường Dõng Mãnh
Khéo nói các pháp Ba-la-mật
Nguyện con được như Vô Tận Ý
Đầy đủ vô lượng âm thanh diệu
Nguyện không khác với đấng Diệu Âm
Gần thiện tri thức tâm không biếng
Nguyện con đời đời như Thiện Tài
Hư không không dụ Pháp năng tuyên
Nguyện con được như Hư Không Tạng
Đất hay nuôi lớn các thế gian
Rộng lợi nguyện như đức Địa Tạng
Dứt trừ nghèo khổ lợi chúng sanh
Nguyện không khác với Thần Bảo Tạng
Nói ra vô tận Pháp bảo diệu
Nguyện con được như Đàm Vô Kiệt
Trí tuệ bền bén lại thường siêng
Nguyện cùng đức Thường Đề không khác
Các Phật tử tối thượng như thế
Nhóm công đức thù thắng vô biên
Danh xưng rộng lớn lại vô cùng
Nguyện con được danh xưng như thế
Con đây tán thán công đức Phật
Thắng thiện tối thượng thật rộng lớn
Nguyện khắp các hữu tình thế gian
Trụ nhóm công đức tối thắng kia.