Phật thuyết A Di Đà Kinh
  Hòa Thượng Thích Thái Hòa