THỜI TỤNG KINH A DI ĐÀ TẠI CHÙA DƯỢC SƯ
Hoà thượng Thích Thái Hoà
Tại Chùa Dược Sư tại New Jersey
Ngày 24/12/2023

Nguồn: Sakya Van Phap