PHẬT NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN
Hán dịch: Pháp Thiên, người Tây Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Quy mạng Nhất Thiết Trí
Thầy hết thảy thế gian
Vua pháp lớn Mâu-ni
Một trăm tám danh hiệu
Biển công đức vô biên
Đầy đủ mọi an lành
Hay trừ các phiền não
Tội nghiệp chúng hữu tình
Con nay quy mạng lễ
Hết thảy Đại Kiết Tường
Cứu độ các quần sanh
Khiến được an vui lớn
Con nay quy mạng lễ
Đấng Nhị túc bi mẫn
Viên mãn khắp chúng sanh
Hết thảy việc tốt lành
Con nay quy mạng lễ
Đấng Vô thượng Vô tướng
Thành tựu Trời trong Trời
Nghĩa bí mật sáng tỏ
Như Lai, Chánh đẳng giác
Lợi lạc chốn thế gian
Trăm tám tên tối thượng
Con nay nhóm lại nói

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu. Nam mô Chánh Đẳng Giác. Nam mô Nhất Thiết Trí. Nam mô Đại Thích Tử. Nam mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Vô Úy. Nam mô Đại Kim Tiên. Nam mô Công Đức Hải. Nam mô Như Lai. Nam mô Ứng Cúng. Nam mô Thiện Thệ. Nam mô Thế Tôn. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Giải. Nam mô Ly Nhất Thiết Cấu Nhiễm. Nam mô Tối Thượng Pháp Đăng. Nam mô Vô Uý Tịnh Phạn Vương Tử. Nam mô Cam Giá Vương Chủng. Nam mô Cù Đàm. Nam mô Nhật Tộc. Nam mô Kiết Tường Đại mâu Ni. Nam mô Lãm Nghĩ La Sa Tộc. Nam mô Thiên Nhơn Sư. Nam mô Thập Lực Hàng Ma Quân. Nam mô Ly Quá Trừ Độc. Nam mô Điều Ngự Trượng Phu. Nam mô Diệu Giải Thoát. Nam mô Trừ Chướng Ám. Nam mô Chỉ Tức Hàng Chư Căn. Nam mô Thanh Tịnh Giới. Nam mô Vô Cấu Vương. Nam mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng. Nam mô Vô Kinh Vô Bố Uý. Nam mô Đệ Nhất Pháp Viên Mãn. Nam Mô Vô Biên Vô Khả Dụ. Nam mô Đại Luận Sư. Nam mô Hy Hữu Bất Tư Nghị Tịnh Tấn. Nam mô Tam Giới Thân Từ Phụ. Nam mô Tam Minh Tri Tam Thế. Nam mô Diệt Tam Độc. Nam mô Cụ Túc Tam Biến Thông. Nam mô Thuyết Tam Thừa Bồ Đề. Nam mô Vô Tướng Diệt Vô Lão. Nam mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp.

Nam mô Vô Oán Vô Hý Luận. Nam mô Vô Nghiệp Vô Bố. Nam mô Thí Nguyện Vô Uý. Nam mô Pháp Sư Tử Nhị Túc Tôn. Nam mô Điều Phục Trừ Phiền Não. Nam mô Tối Thượng Ý Thanh Tịnh. Nam mô Minh Hạnh Túc. Nam mô Tự Tại Biến Hoá Vương. Nam mô Điều Phục Tâm Thanh Tịnh. Nam mô Ly Trần Vô Thượng Sĩ. Nam mô Chỉ Tức Nhất Thiết Tội. Nam mô Đắc Thanh Lương. Nam mô Đắc Tịch Tịnh. Nam mô Cứu Độ Thế Gian Sư. Nam mô Dõng Mãnh Đại Thanh Tịnh Trí. Nam mô Viên Mãn Kiết Tường Tướng. Nam mô Năng Trừ Oán. Nam mô Sa Môn Nguyệt. Nam mô Thích Sư Tử. Nam mô Tác Thiện Thanh Tịnh Nghiệp. Nam mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm. Nam mô Lục Căn Thanh Tịnh Nhãn. Nam mô Đệ Nhất Lục Thần Thông. Nam mô Lục Thú Hải Đáo Bỉ Ngạn. Nam mô Vô Sư Tự Nhiên Giác. Nam mô Thiện Thệ Đức Thành Tựu. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Vi Ái Lạc. Nam mô Vô Đẳng Đại Trí Tuệ. Nam mô Hằng Nhập Tam Ma Địa. Nam mô Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ. Nam mô Chơn Thật Hàng Chư Căn. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Tôn. Nam mô Phổ Biến Hữu Tình Tinh Tấn Giả. Nam mô Vĩnh Quá Luân Hồi Khổ. Nam mô Viên Mãn Chư Sở Cầu. Nam mô Hàng Phục Đắc Tối Thắng Thuyết Tứ Đế. Nam mô Đáo Bỉ Ngạn Độ Tha Đại Long Vương. Nam mô Đắc Tối Thượng Niết Bàn. Nam mô Tôn Sư Đại Phạm Hạnh. Nam mô Đệ Nhất Tịch Tịnh Lạc. Nam mô Bí Mật Tối Thắng Đại Trượng Phu. Nam mô Điều Phục Thinh Văn Giả. Nam mô Lợi ích Chư Hữu Tình. Nam mô Thế gian Cúng Dường Xuất Thế Trí. Nam mô Thánh Trí Chiếu Thế Gian. Nam mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng. Nam mô Xuất Thế Vi Như Lai. Nam mô Đại Pháp Chủ. Nam mô Đại Pháp Vương. Nam mô Điều Ngự Minh. Nam mô Cứu Độ Đệ Nhất Nhị Túc Tôn. Nam mô Hành Nhẫn Nhục. Nam mô Thiện Ý Đoan Nghiêm Tướng. Nam mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng. Nam mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ. Nam mô Thiện Du Ái Tôn Trọng. Nam mô Nhơn Sư Tử Kiết Tường Vân. Nam mô Phật Đà. Nam mô Vô Uý Độc Trừ Ám. Nam mô Vô Biên Lợi Thế Gian. Nam mô Vô Đẳng Tam Hữu Sư. Nam mô Năng Đoạn Chư Kiết Phược. Nam mô Vô Ngã Tối Đệ nhất. Nam mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Nhãn. Nam mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn. Nam mô Tam Tuệ Chơn Thật Nhãn.

Một trăm lẽ tám danh hiệu như thế, nếu như có người đối với danh hiệu đó sớm hôm, phát tâm chí thành, hoặc đọc tụng, hoặc lễ niệm, hoặc nhớ nghĩ, trì niệm, hoặc lắng nghe, thì sẽ gặt hái được phước đức kiết tường tối thượng. Hết thảy phiền não đã có và các tội nghiệp sẽ mau được thanh tịnh. Không thọ luân hồi, sẽ được giải thoát, cho đến thành Phật.

Đây tên công đức Đấng Mâu-Ni
Con nay đọc tụng và lễ niệm
Rộng đem hồi thí khắp quần sanh
Cùng được chứng thành quả Bồ-Đề.