KINH MỤC LIÊN SỞ VẤN
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại tinh xá Trúc Lâm thuộc thành Vương xá. Cuối đêm, tôn giả đại Mục Kiền Liên đi từ chỗ ở của mình đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát đất rồi ngồi qua một phía.

Lúc ấy, tôn giả đại Mục Kiền Liên đứng dậy bạch đức Phật:

– Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, làm điều phi pháp thì những người đó làm sao có phước được?

ĐứcThế Tôn đáp:

– Này tôn giả đại Mục Kiền Liên! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, làm việc phi pháp thì khi chết người ấy sẽ bị vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng năm trăm năm ở trời Tứ thiên vương tương đương chín trăm vạn năm ở nhân gian.

Tôn giả đại Mục kiền liên lại bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, không nương theo pháp thì những người đó làm sao có phước được?

ĐứcThế Tôn đáp:

– Này Mục Kiền Liên! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, không nương theo pháp thì khi chết người ấy sẽ bị đọa vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng một ngàn năm ở cõi trời Đao lợi tương đương ba ức sáu trăm vạn năm ở nhân gian.

Tôn giả đại Mục Kiền Liên bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, phạm pháp Thổ-la-bát-để (Thâu-lan-giá) thì những người đó làm sao có phước được?

Thế Tôn bảo:

– Tôn giả Mục Kiền Liên! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, phạm Thổ-la-bátđể thì khi chết, người ấy sẽ bị đọa vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng bốn ngàn năm cõi ở cõi trời Đâu-suất-đà tương đương năm mươi bảy ức sáu vạn năm ở nhân gian.

Tôn giả đại Mục Kiền Liên bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, phạm Tăng-già-bà-thi-sa thì những người đó làm sao có phước được?

Đức Thế Tôn bảo:

– Này Mục Kiền Liên! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, phạm Tăng-già-bà-thisa thì khi chết, người ấy sẽ bị đọa vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng tám ngàn năm cõi ở trời Hoá lạc tương đương mười bốn ức hai trăm ba mươi ức bốn trăm vạn năm ở nhân gian.

Tôn giả đại Mục Kiền Liên bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, phạm Ba-la-di thì những người đó làm sao có phước được?

Đức Thế Tôn bảo:

– Này Mục Kiền Liên! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni mê loạn phạm giới, không biết hổ thẹn, khinh lờn giới Luật, phạm Ba-la-di thì khi chết, người ấy sẽ bị đọa vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng một vạn sáu ngàn năm cõi ở cõi trời Tha Hoá Tự Tại tương đương chín trăm mười lăm ức sáu trăm vạn năm ở nhân gian.

Nghe đức Phật giảng xong, tôn giả Mục Kiền Liên vui mừng đảnh lễ đi ra.